you are on page >ตีกอล์ฟเซินเจิ้น 3 DAYS 2 NIGHTS โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ
ชื่อ : ตีกอล์ฟเซินเจิ้น 3 DAYS 2 NIGHTS โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS
รหัส : CHAL 05
วันเดินทาง : 
เดินทางได้ทุกวันของเดือนมกราคม – มิถุายน 2008

รายละเอียด :

เซินเจิ้น
แต่เดิมเซินเจิ้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง
มีพื้นที่เพียง 2,020 ตารางกิโลเมตร จนกระทั่งปี ค.ศ.1980
ประธานาธิบดีเติ้งเสี่ยวผิงได้จัดตั้งขึ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของจีนตามนโยบายเปิด
ประเทศโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือเขตเมืองเซินเจิ้น, เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตมณฑลเซินเจิ้น
ปัจจุบันเซินเจิ้นถือเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุด และเป็นศูนย์กลางทางการเงินของจีนตอนใต้
จากที่เมืองนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเกาะฮ่องกงทำให้เซินเจิ้นได้รับอิทธิพลความเจริญจากฝั่งฮ่องกงมากมาย
จนกลายเป็นเมืองที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจการค้าที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของจีน
และจากที่เซินเจิ้นจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนตัวเมืองจึงมีการวางระบบผังเมืองอย่างดี
มีสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม มีความทันสมัยกว่าเมืองอื่น ๆ
จนเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากรายละเอียด :

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – เซินเจิ้น – ตีกอล์ฟสนาม MISSION HILLS GOLF 18 หลุม
03.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน
บางกอกแอร์เวย์
06.55 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่เมืองเซินเจิ้น โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYโดยเที่ยวบินที่ PG 835
10.45 น. เดินทางถึงเมืองเซินเจิ้น นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ Club House จากนั้นนำท่าน Tee-Off สนาม "MISSION HILLS GOLF"
อิสระออกรอบตีกอล์ฟ 18 หลุม ตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก MISSION HILLS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง ตีกอล์ฟสนาม SPRING CITY GOLF 18 หลุม (ต่อ) – วัดเจ้าแม่กวนอิม - ช้อปปิ้ง หล่อวู่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 09.06 น. Tee-Off สนาม "MISSION HILLS GOLF"
อิสระออกรอบตีกอล์ฟ 18 หลุม ตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ Club House จากนั้นนำท่านเที่ยวชมวัดเจ้าแม่กวนอิม
จากนั้นนำท่านเดินทางช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น “LOWU CITY” คนไทยรู้จักในนาม “
มาบุญครองเมืองไทย” มีสินค้ามากมายเป็นหมวดหมู่ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรักและ
ตัวท่านเอง
18.00น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตาม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
MISSION HILLS HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สามของการเดินทาง เซินเจิ้น - กรุงเทพ ฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าหลากชนิดอาทิ
ชา, หยก, ผ้าไหม, อื่น ๆ เพื่อเป็นของฝากให้แก่คนทางบ้าน
11.40 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS โดยเที่ยวบินที่ PG 836
13.40 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ……พร้อมความประทับใจ

แนะนำเพิ่มเติม
ควรสำรองบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

อุ่นใจทุกการเดินทาง
ด้วยแผนประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองครบถ้วนที่สุดกับเรา

ราคา :
ผู้ใหญ่ราคาท่านละ อัตรานี้สำหรับคณะเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2008

ผู้ใหญ่ (พัก 2 ท่าน / ห้อง) 31,900 บาท
ท่านที่ประสงค์จะพักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 3,900 บาท

*ค่า Cart เดี่ยวชำระเพิ่ม 950 บาท/คัน/18 หลุม
*Surcharge ติดเสาร์-อาทิตย์ชำระเพิ่ม 2,500 บาท/18 หลุม
*Black Out Period: 01-03 Jan/02-15 Feb 08 ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

หมายเหตุ
**เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง
หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม

อัตรานี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน Bangkok Airways (ชั้นประหยัด)
-ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืนตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
-ค่าแคดดี้ 1 คน / 1 ท่าน
-กรีนฟรี (รวม 36 หลุม) (ทั้งนี้ไม่รวมค่า Surcharge วันหยุด หรือ นขัตฤกษ์)
- ค่ารถกอล์ฟ 1 คัน / 2 ท่าน -ค่าอาหารตามรายการ
-ค่าภาษีสนามบินนอกประเทศ / ในประเทศ
-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
-ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
-ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
-ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามกรมธรรม์ที่บริษัทประกันภัย เป็นผู้กำหนด)


อัตรานี้ไม่รวม
-อุปกรณ์กอล์ฟ
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
-ค่าภาษีท่องเที่ยว (ถ้ามี)
-ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
-ค่าทำหนังสือเดินทาง
-ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
-ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 10 หยวนต่อวัน ต่อคน


เอกสารในการยื่นวีซ่า
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุ)
2.รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง - 2 นิ้ว ท่านละ 1 รูป (รูปพื้นหลังสีขาวอย่างเดียว รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3.กรุณาแจ้งที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของที่บ้านและสถานที่ทำงานที่ตรงตามความเป็นจริง
4.ระยะเวลาในการทำวีซ่า 4 วันทำการ

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
นำไป + add ได้เลย sales@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต
ท่านประสงค์จะชำระเงิน
ภายในวันที่ :
ท่านต้องการให้เราแจ้งเตื่อนการ
ชำระเงินค่าบริการ หรือไม่:
แจ้งเตือน

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part

พบข้อสงสัยในบริการ ติดต่อ

02 758 5154 -6
sales@travelfortoday.com
สอบถามทางอีเมล์

ท่านมีธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริการของเรา และประสงค์ ให้
เราเป็นหนึ่งช่องทาง จัดจำหน่าย
คลิกที่นี่


   
     
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.