update 31/01/2014
you are on page > ทัวร์ ยุโรปตะวันออก เช็ค – ออสเตรีย – สโลวัค – ฮังการี 8  วัน 5 คืน
 
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ
 

ชื่อ  ทัวร์ ยุโรปตะวันออก เช็ค – ออสเตรีย – สโลวัค – ฮังการี 8  วัน 5 คืน โดยสายการบิน อิมิเรต แอร์ไลน์

รหัส EUOUT 01

วันที่ 
วันที่ 14-21 มีนาคม 57 
วันที่ 8-15 เมษายน 57

 

วันแรก        กรุงเทพ

23.40 น.    คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก  ชั้น 4  ประตู 9  แถว T เคาน์เตอร์สายการบินอิมิเรต แอร์ไลน์
หัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านการเช็คอิน ติดป้ายชื่อ กระเป๋าเดินทาง

 

วันที่สอง      กรุงปร๊าก- จัตุรัสฮราดคานีย์-ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก-มหาวิหารเซนต์วิตัส-เขตโกลเด้นเลน-สะพานชาร์ล-หอนาฬิกา ดาราศาสตร์-จตุรัสใจกลางเมือ

02.40 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสาธารณรัฐอิมิเรตส์ โดย สายการบินอิมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  EK419

05.45 น.      เดินทางถึง ดูไบ นำท่านเปลี่ยนเครื่อง

09.05 น.    นำท่านเดินทางสู่ กรุงปร๊าก สาธารณรัฐเช็ค โดยสายการบินอิมิเรตส์ แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่  EK139

13.25 น. เดินทางถึง กรุงปร๊าก สาธารณรัฐเช็ค นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านชมสถานที่สำคัญของกรุงปร๊ากได้แก่
จัตุรัสฮราดคานีย์ บนฝั่งตะวันตก ของแม่น้ำวัลตาวา ชม ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก ซึ่งเป็นปราการสำคัญและเป็นศูนย์กลางทางการเมือง มีอายุกว่า 1,000 ปี 
ต่อมาได้รับการบูรณะในสมัยของพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ในสไตล์แบบโกธิค ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้กลายมาเป็นทำเนียบรัฐบาล
ภายในปราสาทแบ่งออกเป็นหลายส่วนที่สำคัญคือ มหาวิหารเซนต์วิตัส อันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่าง ๆ รวมถึงกษัตริย์เวนเชสลาส
ที่ภายหลังได้รับการตั้งให้เป็นนักบุญ ภายในมีภาพเฟรสโก้ และภาพเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของนักบุญจอห์นแห่งเนโปมุก เขตโกลเด้นเลน บ้านหลังเล็ก ๆ
ปลูกชิดแนวกำแพงเป็นที่อยู่ของพวกช่างทำทองและนักเล่นแร่แปรธาตุ เดินเลียบมาตามขั้นบันไดลงสู่เบื้องล่าง อีกด้านหนึ่งของปราสาทสู่แม่น้ำวัลตาวาจะพบกับ
สะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่แห่งแรก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1357 ด้วยหินทราย ในสมัยของพระเจ้าชาร์ลที่ 4 และต่อมากลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้
บนสะพานประดับประดาไปด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 26 องค์  ชาวคริสต์เชื่อว่า หากเดินผ่านสะพานแห่งนี้ต้องขอพรจากนักบุญจอห์นแห่งเนโปมุก
แล้วจะสมปารถนา  อิสระกับการเลือกซื้อของฝากคนรักตามอัธยาศัย และเฝ้ารอคอยชมหอนาฬิกา ดาราศาสตร์ที่มีอายุ 600 ปี จะตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง
จากนั้นมีเวลาให้ทุกท่านช้อปปิ้งย่านจตุรัสใจกลางเมือง ซึ่งเป็นแหล่งรวมของสินค้ามากมายหลายชนิด เช่น เครื่องแก้วโบฮีเมีย เช่น ยี่ห้อโมเซอร์ 
และอื่นๆอีกหลากหลายชนิด

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  HOTEL DIPLOMAT (PRAGUE) หรือเทียบเท่า

 


วันที่สาม     กรุงปร๊าก-คาร์โลวี วารี-เชสกี้ครุมลอฟ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
ออกเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี  เมืองตากอากาศและเมืองแห่งน้ำพุร้อนชั้นยอดของสาธารณรัฐเชคที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วยุโรปนานกว่า600 ปี
จนชาวเยอรมันได้มีการตั้งชื่อเมืองเป็นภาษาเยอรมัน เมืองคาร์ลบาต เที่ยวชม เมืองน้ำแร่ ที่สวยงามแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย
ตัวเมืองอยู่ในหุบเขาบนสองฝั่งแม่น้ำเทปล้า ชมดินแดนแห่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติที่มีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง บ่อน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิถึง 72 ° C 
  ซึ่งยังจัดแสดงสายน้ำแร่ที่อุณหภูมิต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวชิมด้วย “ถ้วยพิเศษ” ที่ทำจากกระเบื้องซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมือง
และมีจำหน่ายเป็นของที่ระลึก   อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองเล็กๆ น่ารักนี้แห่งนี้ตามอัธยาศัย

เที่ยง           รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ  ชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11  จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk
จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg 
และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1
ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  HOTEL MLYN, (CESKY KUMLOV) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่          ปราสาทครุมลอฟ-กรุงเวียนนา-คาร์ทเนอร์สตราเซ่

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) นำท่านเข้าชม ปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย
เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา 
จากนั้นให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมืองเล็กๆที่น่ารักและมีบรรยากาศแสนสบาย

เที่ยง           รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงแห่งเสียงดนตรีที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนาจของจักรวรรดิออสโตรฮังกาเรียน
และราชวงศ์แฮบส์เบิร์กจากนั้น      นำท่านเดินเล่นย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้านานาชนิด
และยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์ สตีเฟ่นโบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค 

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  HOTEL AUSTRIA TREND (VIENNA) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า        พระราชวังเชิงบรุนน์-กรุงบราติสลาวา- ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา-จัตุรัสใจกลางเมือง

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) เข้าชม พระราชวังเชิงบรุนน์ หรือพระราชวังเหลืองของพระนางมาเรีย  เทเรซ่า
เป็นพระตำหนักของจักรพรรดินี ซึ่งป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบรอคโคโคที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรีย นำท่านเข้าชมภายในกว่า 20 ห้อง
อาทิเช่น ห้องต้อนรับทูตานุฑูต ห้องจัดแสดงพระราชพิธีอภิเษกสมรสอันยิ่งใหญ่ ห้องทรงงานห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่ ห้องแสดงดนตรี
ห้องมิลเลี่ยน ห้องไชนีส อันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ด้านหลังของพระราชวังยังเป็นสวนที่มีการออกแบบได้อย่างลงตัว
ในยุคของ จักรพรรดิฟราน โยเซฟ ทรงโปรดให้วางผังเมืองใหม่ด้วยการสร้าง ริงสตราเซ่ มีการก่อสร้างอาคารที่ทำการของราชสำนักของรัฐ
รวมไปถึงที่พักอาศัยของชนชั้นสูง หอศิลป์แห่งชาติ อนุสาวรีย์โยฮันสเตราท์ และพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ มีรูปปั้นของพระนางมาเรีย เทเรซ่า
อยู่ด้านหน้าโรงละครโอเปร่า

เที่ยง           รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

บ่าย            เดินทางเข้าสู่ กรุงบราติสลาวา  เมืองหลวงของประเทศสโลเวเกีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ำดานูบ
ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการีเป็นที่ตั้งของรัฐสภา ที่ทำการรัฐบาลสโลวาเกีย มหาวิทยาลัย และพิพิธภัณฑ์จำนวนมาก
รวมทั้งโรงละครและสถาบันวัฒนธรรม ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่ ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือลุ่มแม่น้ำดานูบ
ฝั่งตรงข้ามเป็นแฟลตที่พักอาศัยที่ถูกสร้างในยุคคอมมิวนิสต์ นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองในเขต จัตุรัสใจกลางเมือง อันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี
ซึ่งแม้แต่คาสโนวาถึงกับกล่าวเอาไว้ว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในยุโรป อาคารยุคคลาสสิคโดยรอบประกอบไปด้วย ศาลาว่าการเมือง 
ประตูเมืองซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองเก่าในยุคกลาง หอสมุด ทำเนียบประธานาธิบดี
โบสถ์และย่านการค้าที่คึกคัก

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  HOTEL HOLIDAY INN (BUDAPEST) หรือเทียบเท่า


วันที่หก       นครบูดาเปสต์-จัตุรัสวีรบุรุษ-ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11) ออกเดินทางข้ามพรมแดนสู่ นครบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี 
เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำดานูบและแยกเป็นเมืองเก่าและใหม่ คือ เมืองบูดา และ เมืองเปสต์ อันเป็นที่มาของคำว่า บูดาเปสต์
นครซึ่งได้รับสมญานาม ราชินีแห่งลุ่มน้ำดานูบ

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12 ) จากนั้น      นำท่านเข้าสู่ลาน จัตุรัสวีรบุรุษ มีรูปปั้นของบรรพบุรุษชาวแมกยาร์ทั้ง 7 เผ่า
ที่รวมตัวก่อร่างสร้างเมืองกันขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน นำเลาะเลียบผ่านสวนสัตว์และสวนสาธารณะใจกลางเมืองห้องอาบน้ำแบบเตอร์กิชที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้
ตั้งแต่เมื่อ 500 ปี นำท่านล่องเรือที่ให้บริการนักท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศของการล่องเรือชมสองฝั่งของแม่น้ำดานูบ ชมวิวสวยของตัวเมืองและอาคารรัฐสภา ริมน้ำ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  HOTEL HOLIDAY INN (BUDAPEST) หรือเทียบเท่าวันที่เจ็ด      นครบูดาเปสต์-ป้อมชาวประมง-ป้อมซิตาเดลลา- McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf-เวียนนา

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 14)นำท่านข้ามแม่น้ำดานูบสู่คาสเซิลฮิลล์  นำชม ป้อมชาวประมง เขตค้าขายเก่าแก่
ที่ได้รับการบูรณะใหม่ บางส่วนมีหลังคาคลุม และมียอดหอคอยรูปกรวยเป็นระยะๆ ด้านบนเป็นโบสถ์แมทเทียส สร้างตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 
ต่อมาบูรณะให้เป็นแบบนีโอกอธิค และบาร็อคมีอนุสาวรีย์นักบุญสตีเฟ่น ที่เปลี่ยนชาวฮังกาเรียนให้มานับถือศาสนาคริสต์ นำชมป้อมซิตาเดลลา
ป้อมปราการที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเขาหน้าตัวเมือง

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15 )นำเที่ยวชม McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf
ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Gucci, Bally, Hugo Boss, Benetton, Burberry, Calvin Klein, Crocs, Geox, Guess,
Lacoste, Nike, Oakley, Diesel และอื่นๆ อีกมากมาย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา (Vienna International Airport)

22.05 น.    เดินทางกลับออกจากกรุงเวียนนา โดยสายการบินอิมิเรตส์แอร์ เที่ยวบินที่ EK126
วันที่แปด     ดูไบ-กรุงเทพฯ

06.35 น.      เดินทางถึงเมืองดูไบ สาธารณรัฐอิมิเรตส์  จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น.      เดินทางออกจากเมืองดูไบ  โดยสายการบินอิมิเรตส์  เที่ยวบินที่ EK372
18.40 น.    ถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยพร้อมความประทับใจ

 

กำหนดการเดินทาง              วันที่ 14-21 มีนาคม 57

อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่าน

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

71,555.- บาท

2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุ 7-12 ปี (มีเตียง) ราคาท่านละ

64,555.- บาท

2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต่ำกว่า 7 ปี (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

60,555.- บาท

พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ

12,000.- บาท

***หมายเหตุ :  บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วมเดินทาง น้อยกว่า 20 ท่าน***

 

กำหนดวันเดินทาง        วันที่ 8-15 เมษายน 57

อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่าน

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

75,555.- บาท

2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุ 7-12 ปี (มีเตียง) ราคาท่านละ

68,555.- บาท

2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต่ำกว่า 7 ปี (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

64,555.- บาท

พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ

12,000.- บาท

***หมายเหตุ :  บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วมเดินทาง น้อยกว่า 20 ท่าน***

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินอิมิเรตส์แอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-ปร๊าก// เวียนนา-ดูไบ-กรุงเทพฯ
  (ภาษีน้ำมันคิดจากอัตรา ณ วันที่ 20 พ.ย. 56 หากในวันเดินทางมีการปรับเพิ่มทางบริษัทขอเรียกเก็บตามความเป็นจริง)
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน  (Standard Room)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กำหนดในโปรแกรม
 • ค่ายานพาหนะ ที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ **หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม
  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว**
 • ค่าวีซ่าเชงเก้นเข้าประเทศกลุ่มยุโรป
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) บางแห่ง และมัคคุเทศก์ไทย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋าใบเล็กติดตัวท่านขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เท่านั้น)

อัตราค่าบริการ ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออก กรณีคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขับรถ (หากท่านพอใจในการ
  บริการควรให้ทิปเพื่อเป็นกำลังใจ เพิ่มเติม)
 • ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ซึ่งท่านต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ (ถ้าต้องการใบเสร็จ)
:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.