update 31/01/2014
you are on page >ทัวร์ อิตาลี – สวิสเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 9 วัน
 
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ
 

ชื่อ  ทัวร์ อิตาลี – สวิสเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 9 วัน

รหัส EUOUT 02

วันที่ 
วันที่ 21-29 มีนาคม 2557
วันที่ 08-16 เมษายน 2557 (วันสงกรานต์)

 

วันแรก        กรุงเทพฯ

22.00 น.    คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก  ชั้น 4  ประตู 9  แถว T เคาน์เตอร์สายการบินอิมิเรต แอร์ไลน์
หัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านการเช็คอิน ติดป้ายชื่อ กระเป๋าเดินทาง

 

วันที่สอง      กรุงโรม- โคลอสเซียม -น้ำพุเทรวี่ -บันไดสเปน– นครวาติกัน-แคว้นทัศคานี

02.35 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสาธารณรัฐอิมิเรตส์ โดย สายการบินอิมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  EK371
05.45 น.    เดินทางถึง ดูไบ นำท่านเปลี่ยนเครื่อง
09.10 น.    นำท่านเดินทางสู่ อิตาลี โดยสายการบิน อิมมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK097
13.15 น.    เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟิอุมมาชิโน)  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
13.40 น.    รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
จากนั้น      รถโค้ชรอรับนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองของกรุงโรม เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี 
นำชมกรุงโรมโดยเริ่มจาก สนามกีฬาโคลอสเซียม (ชมด้านนอก) สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพ ติดกันเป็น ประตูชัยคอนสแตนติน จากนั้นผ่านชมจัตุรัสเวเนเซีย อนุสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอร์-เอ็มมานูเอ็ล,
โรมันฟอรั่ม, สนามกีฬามักซีมุส แล้วไปชมน้ำพุเทรวี่  ผลงานมาสเตอร์พีซของนิโคลัสซาลวี
จากนั้นเข้าสู่ย่านบันไดสเปนแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงและคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวและหนุ่มสาวชาวอิตาลี,ร้านค้าแบรนด์เนม
มากมาย นำท่านเข้าสู่ นครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
ที่ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหราควรค่าแก่การได้ชม ภายในมีรูปปั้นแกะสลักเฟียต้า ผลงานชิ้นเอกของไมเคิลแองเจโล
วิจิตรตระการตาด้วยงานแกะสลักรูปปั้นหินอ่อน, เสาพลับพลา และยอดโดมขนาดใหญ่
ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี
(ทางสำนักวาติกันจะไม่อนุญาตให้เข้าชมหากวันดังกล่าวมีการประกอบพิธีทางศาสนา)
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่แคว้นทัศคานี ภูมิภาคที่มีธรรมชาตงดงามที่สุดในอิตาลี

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  IDEA HOTEL  FIANO หรือ เทียบเท่า


วันที่สาม     แคว้นทัศคานี - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้  (ฝั่งแผ่นดินใหญ่)

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

08.00 น.     นำท่านเดินทางผ่าน เมืองฟลอเร้นซ์ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมืองเก่า
จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า Pisa อดีตเมืองท่าเรือชายฝั่งทะเลเมดิเตอเรเนียน เป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก
ที่ชาวโลกรู้จักกันดีจากการทดลองเกี่ยวกับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงโดยนักวิทยาศาสตร์เอกกาลิเลโอ สู่จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli)
แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์" หรือที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซ่า
ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery) เริ่มสร้างปีค.ศ.1173 ค.ศ. แล้วเสร็จในปี 1372
ปัจจุบันยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1987 อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง           รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) จากนั้น สมควรแก่นำท่านเดินทางต่อสู่ตอนเหนือของประเทศในแคว้นเวเนโต้ สู่ เมืองเวนิซ เมสเตร้
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  ANTONY  (VENICE MESTRE) หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่          เวนิส-ล่องเรือกอนโดล่า-มิลาน-มหาวิหารดูโอโม-เลค ดิสทริค

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
08.00 น.     นำท่านลงเรือข้ามสู่เกาะเวนิส ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริค ที่นี่เป็นแผ่นดินที่ไม่มีถนนสำหรับรถ
มีแต่คูคลองใช้เรือสัญจรกันเป็นหลักมีถนนก็เฉพาะสำหรับคนเดินเท่านั้น เกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ
และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง มีศูนย์กลางอยู่ที่จตุรัสซานมาร์โค อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังเดิม หรือ  Doge  Palace 
นครเวนิสในอดีตมีความความเจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งทำการค้ากับตะวันออกไกลชมสถาปัตยกรรมอันงดงามแบบไบแซนไทน์
ณ มหาวิหารเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ อาคารรายระเบียงที่แม้แต่นโปเลียนยังหลงใหล
อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติกหรือช้อปปิ้งสินค้าของเมืองอาทิ ผ้าลูกไม้เครื่องแก้วมูราโน่,
หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720 ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก

จากนั้น       นำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า เที่ยวชมลำคลองน้อยใหญ่สลับด้วยบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิสสู่แกรนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สุดของเกาะชมงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะ
ด้านสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต้ ....สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่ท่าเรือตรอนเคตโต้

เที่ยง           รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
จากนั้น      นำท่านเดินทางสู่ มิลาน เมืองใหญ่อันดับสองของอิตาลี ให้ท่านชมธรรมชาติที่งดงามตามเส้นทางจนกระทั่งถึงตัวเมืองมิลาน
เมืองที่เป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจการค้าและแฟชั่น   นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารดูโอโม แห่งเมืองมิลาน ที่เป็นสัญลักษณ์โดดเด่นที่สุดของเมืองนี้
และไม่ถูกทำลายลงในช่วงสงคราม ด้านหน้าคือพระบรมราชาสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอริโอเอมมานูเอลที่ 2 บันทึกภาพ อนุสาวรีย์ ลีโอนาร์โด ดาวินชี
บริเวณด้านหน้าอาคารแกลเลอเรียเอมานูเอล จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เลค ดิสทริค

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  JUST HOTEL LOMAZO FIERA หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่ห้า        เลค ดิสทริค-ลูเซิร์น-อินเทอลาเก้น

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
จากนั้น      รถโค้ชรอรับข้ามพรมแดนที่เมืองคีอัสโซ่  เข้าสู่ เมืองลูเซิร์น Luzern ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศที่โด่งดังของสวิส
และยังมีความสำคัญในด้านการก่อกำเนิดสมาพันธรัฐอีกด้วย เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ท เตอร์
อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐนำท่านเดินเที่ยวชม สะพานคาเปล  ทอดข้ามแม่น้ำรอยส์  เป็นภาพที่ถูกใช้ในการโปรโมตเมือง 
แล้วไปชมสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งคือ รูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา
ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิสที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสอิสระทุกท่านช้อปปิ้งมีร้านตัวแทนจำหน่าย
นาฬิกาชื่อดัง เช่น บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึกร้านช็อคโกแล็ต และช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย 

เที่ยง           รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)

จากนั้น       นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น เมืองเล็กๆ แต่เคยต้อนรับนักท่องเที่ยวมาแล้วทั่วโลกอิสระให้ท่านได้เดิมชมเมืองที่แสนงดงาม
บน ถนนสายหลักเรียงรายไปด้วยร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมือง
และช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย  หรือเลือกเข้าเยี่ยมชม คาสิโน ที่อยู่ในบริเวณเมืองเก่าเล็กๆน่ารักแห่งนี้   

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  HOTEL CITY OBERLAND (INTERLAKEN) หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก       อินเทอลาเก้น-ยอดเขายูงเฟรา-เบอซ็องซง

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)
จากนั้นเดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด์ เพื่อขึ้นสู่ยอดเขายูงเฟรา  ปี  2001  UNESCO  ประกาศให้ “ยอดเขายูงเฟรา”
เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูง
ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิสแล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่เมืองไคลน์ชีเด็ก ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต
ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางนำท่านสู่ยอดเขา และชมถ้ำน้ำแข็งที่มีอายุกว่าพันปี ชมกลาเซียหรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่
สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร 
ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.
และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา อาทิ สนามสกี, สโนบอร์ด
สำหรับท่านที่ชอบความมันส์สนุกกันแบบสุด ๆ บนลานหิมะ และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป
ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ เบอซ็องซง (Besancon) เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดดู (Doubs) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นฟรองช์-กงเต้
โดยตัวเมืองตั้งอยู่ตรงโค้งแม่น้ำดูซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำโรน

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 14) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  HOTEL MERCURE BESANCON PARC MICAUD หรือเทียบเท่า

 วันที่เจ็ด      นั่งรถไฟ TGV สู่นครปารีส-Duty Free-แกลล่ารี ลาฟาแยตต์-ล่องเรือบาโตมูซ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15)
นำท่านนั่งรถไฟ TGV สู่นครปารีส รถไฟสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 315 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.30 นาที
เดินทางมาถึงสถานีรถไฟในนครปารีส

เที่ยง           รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 16)
หลังอาหารกลางวัน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดัง อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องสำอาง 
ณ ร้าน Duty Free และนำท่านเลือกซื้อสินค้า ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แกลล่ารี-ลาฟาแยตต์ ตามอัธยาศัย
จากนั้น      เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือบาโตมูซเพื่อชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่
สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ
โบสถ์นอร์ทเทอดามที่เป็นสัญญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของกรุงปารีส

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย (มื้อที่ 17 )   นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม  HOTEL MERCURE, (PARIS) หรือเทียบเท่า

 
วันที่แปด     หอไอเฟิล-ประตูชัย-จัตุรัสคองคอร์ท-พระราชวังแวร์ซายส์-ปารีส-ดูไบ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 18) จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพหอไอเฟิลเป็นที่ระลึก
จากมุมกว้างที่เป็นจุดที่สวยที่สุด....นำท่านเข้าสู่ถนนชองป์เอลิเซ่ ถนนแฟชั่นที่มีชื่อเสียง ชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย  หรือ Arc De Triumph 
สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน, จตุรัสคองคอร์ทซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต

เที่ยง           รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 19)

จากนั้น      นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายส์  (VERSAILLE PALACE) พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป 
สร้างขึ้นตาม่พระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตร อลังการ ทั้ง  จิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน
ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พา ท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์พลวงประจำพระราชวัง ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตร บรรจง
ห้องอพอลโล ห้องเมอคิวรี่ ห้องกระจก ที่มีความยาว 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน)
ราชฑูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้ามาถวายสาสน์ต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้สำหรับจัดงานเลี้ยงและเต้นรำ
ของพระนางมารี อังตัวแนจจ์ มเหสีของพระเจ้า หลุยส์ที่ 16 ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม ภาพเขียนปราบดาภิเษกของ
จักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.50 น.      ออกเดินทางกลับสู่ ดูไบโดยสายการบินอิมมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK076

 

วันที่เก้า      กรุงเทพฯ

06.20 น.   เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน เพื่อเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ
08.50 น.   ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK418
18.10 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

กำหนดการเดินทาง  : วันที่ 21-29 มีนาคม 2557

อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่าน

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

87,555.- บาท

2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุ 7-12 ปี (มีเตียง) ราคาท่านละ

79,555.- บาท

2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต่ำกว่า 7 ปี (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

74,555.- บาท

พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ

15,000.- บาท

กำหนดการเดินทาง  :  วันที่ 08-16 เมษายน 2557  วันหยุดสงกรานต์

อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่าน

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

89,555.- บาท

2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุ 7-12 ปี (มีเตียง) ราคาท่านละ

80,555.- บาท

2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต่ำกว่า 7 ปี (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

71,555.- บาท

พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ

15,000.- บาท

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินอิมิเรตส์แอร์
  เส้นทาง กรุงเทพฯ-ดูไบ-โรม// ปารีส-ดูไบ-กรุงเทพฯ (ภาษีน้ำมันคิดจากอัตรา ณ วันที่ 20 พ.ย. 56
  หากในวันเดินทางมีการปรับเพิ่มทางบริษัทขอเรียกเก็บตามความเป็นจริง)
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน  (Standard Room)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กำหนดในโปรแกรม
 • ค่ายานพาหนะ ที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ **หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม
  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว**
 • ค่าวีซ่าเชงเก้นเข้าประเทศกลุ่มยุโรป
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) บางแห่ง และมัคคุเทศก์ไทย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋าใบเล็กติดตัวท่านขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เท่านั้น)

อัตราค่าบริการ ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออก กรณีคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขับรถ
  (หากท่านพอใจในการ บริการควรให้ทิปเพื่อเป็นกำลังใจ เพิ่มเติม)

 

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.