update 18/01/2012

you are on page >ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์ (KQ)
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ

ชื่อ: ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์ (KQ)

รหัส HKGGO 05

ช่วงเวลา 2-4 ก.พ.,9-11 ก.พ.,16-18 ก.พ.,23-25 ก.พ./1-3 มี.ค.,8-10 มี.ค.,15-17 มี.ค.,22-24 มี.ค.55


วันแรก  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-มาเก๊า

11.30 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4
เคาน์เตอร์  W สายการบินเคนย่าแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่  คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียม
เอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
14.00 น.ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ860
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 17.50 น.เดินทางถึงสนามบิน  Chek Lap Kok  (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  ซึ่งตั้งยู่บน
เกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับ
มณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ 
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว...จากนั้นนำท่านเดินทาง
สู่ มาเก๊า โดยเรือเฟอร์รี่ 50 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง)
“ มาเก๊า “ เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้าน
เกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึง
ช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขาย
กับชาวจีนและมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ที่สำคัญคือชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความ
เจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย
ทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มี่การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก
อย่างลงตัวจนสามารถเรียกได้ว่าเป็น “ยุโรปใจกลางเอเชีย”มาเก๊าอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง
บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล ในอดีตมาเก๊าเป็นอาณานิคม
ของโปรตุเกสนานถึง 400 ปีวิถีชีวิตดำเนินการไปอย่างเรียบง่ายจนกระทั่งวันที่โปรตุเกส
พลิกประวัติศาสตร์ด้วยการทำพิธีส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่
19 ธันวาคม ค.ศ.1999 นับจากนั้นมาเก๊าได้กลายเป็นหนึ่งในเขตปกครองพิเศษของจีนอย่าง
สมบูรณ์แต่ยังคงสภาพทางการเมืองการปกครองในรูปแบบของหนึ่งประเทศสองระบบ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก มาเก๊า  GRANDVIEW  HOTEL  // TAIPA SQUARE HOTEL หรือระดับเดียวกันวันที่สอง มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเลปรางค์ทอง-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล
-เซนาโด้วสแควร์- เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
นำท่านถ่ายรูปคู่กับรูปปั้น องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสัมฤทธิ์
ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว มีความสูง 18 เมตร มีน้ำหนักกว่า 1.8 ตัน เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม
ลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกสซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารีโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อ
เป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับประเทศจีนเพื่อให้คนรุ่นหลัง
ได้ระลึกถึง ...นำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่
สมัยศตวรรษที่ 13 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สำหรับประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปาง
นิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และองค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนตัดเย็บด้วยผ้าไหม
อย่างงดงาม ให้ท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่มีอายุ  600  กว่าปี
นำท่านสู่ โบสถ์เซนต์ปอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17  นับเป็นสถานที่มีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊าซึ่งโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนา
แห่งแรกขอชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ในปี ค.ศ. 1835    ได้เกิดเพลิงไหม้อย่าง
รุนแรง ทำให้เหลือแต่ซากประตูโบสถ์ด้านหน้าและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างามหลังจาก
ที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1991
จากนั้นนำท่านมายังย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาด
ด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส  อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว
และแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊า  ทาร์ตไข่ และ ขนมทองพับห่อสาหร่าย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม VENETIAN MACAU RESORT   โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศ
ลาสเวกัส ให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัส   และได้
ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัย ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND
CANAL SHOP มีร้านอาหารชื่อดังให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนู
ต่าง ๆ ที่ท่านชื่นชอบและร้านค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า 300 ร้าน เช่น BOSSINI, G2000,
GIODANO, SWATCH, FOSSIL ฯลฯ  หรือ ล่องเรือกอนโดล่า CONDOLA (ไม่รวมอยู่ใน
รายการราคาท่านละ 120 เหรียญ)   ล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรมหรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน
ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ *** (ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าไปภายในคาสิโน
 ไม่อนุญาตทำการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทั้งสิ้นและ ควรแต่งกายสุภาพ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยเรือเฟอร์รี ใช้เวลาประมาณ 50 นาที
(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก ฮ่องกง Regal Riverside Hotel  // Silka Seaview Hotel หรือระดับเดียวกันวันที่สาม  ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งนาธาน-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารแบบติ่มซำ
08.30 น.นำท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน หรือ วัดหว่องไทซิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921เพื่ออุทิศ
ให้กับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลาย
เป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมาปัจจุบันถือเป็นวัดของลัทธิเต๋าที่มีคนมากราบไหว้มากที่สุด
สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่ และหลังคาสีทอง
เหลืองอร่ามภายในมีสวนที่จัดเลียนแบบสวนในปักกิ่ง และยังมีความเดินทางสู่เกาะลันเตาซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว
หรือวัดกังหัน ในทุกๆ วันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฎิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อ
ถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัว และ
นำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน นำชมโรงงานTSLที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออก
แบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนนาธานตามอัธยาศัย เช่น  ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour
City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Amani Prada Gucc
Burburry Carlier Chanel Coach Dior Fendi Louis Vuitton Chole ฯลฯ,  ห้างขายของเด็กเล่น
Toy r'us,  ร้านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS  Galleria   (อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
21.50 น.ออกเดินทางจากสนามบินฮ่องกงเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเคนย่าแอร์เวย์
เที่ยวบินที่ KQ861
23.50 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน (KQ)

ผู้ใหญ่
พัก 2-3 ท่าน

เด็กต่ำกว่า 12 ปี
พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ

2-4 ก.พ.,9-11 ก.พ.,16-18 ก.พ.,
23-25 ก.พ./1-3 มี.ค.,8-10 มี.ค.,
15-17 มี.ค.,22-24 มี.ค.55

18,900

16,900

4,500

อัตราค่าบริการนี้รวม                              
-ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
-ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
-ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
-ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
-ค่ายกกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋า)
-ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,500,000) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
-ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
-ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
-ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่ากรณีที่ลูกค้าเป็นพาสต่างชาติ เช่น พาสสปอร์ตเยอรมัน พาสสปอร์ตลาว
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
-ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part

พบข้อสงสัยในบริการ ติดต่อ

02 758 5154 -6

สอบถามทางอีเมล์

ท่านมีธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริการของเรา และประสงค์ ให้
เราเป็นหนึ่งช่องทาง จัดจำหน่าย
คลิกที่นี่


   
     
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.