update 18/01/2011

you are on page >ทัวรฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-เซินเจิ้น-กวางเจา 4 วัน 3 คืน (UL)
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ

ชื่อ: ทัวร์ฮ่องกง-พระใหญ่ลันเตา-เซินเจิ้น-กวางเจา 4 วัน 3 คืน (UL)

รหัส HKGGO06

ช่วงเวลา  2-5 ก.พ.,9-12 ก.พ.,16-19 ก.พ.,23-26 ก.พ./ 1-4 มี.ค.,8-11 มี.ค.,15-18 มี.ค.,22-25 มี.ค.55


วันแรก  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง

11.00 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ S
สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกด้าน
เอกสารเดินทางและสัมภาระ
13.10 น.ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL422
17.00 น.เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok  (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)  ซึ่งตั้งยู่บน
เกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑล
กวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง , นิวเทอร์ริทอรีส์ ,เกาลูน และเกาะเล็กๆอีก 235 เกาะ หลัง
จากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง ระหว่างทางได้ข้ามสะพานชิงหม่า
ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก มีระยะทาง 2.3 กิโลเมตร …
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก เซินเจิ้น  L’ LINA  HOTEL // REGAL RIVERSIDE  HOTEL หรือระดับเดียวกันวันที่สอง ฮ่องกง-กระเช้านองปิง+พระใหญ่ลันเตา-วัดโป่หลิน-CITYGATE OUTLET–เซินเจิ้น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารแบบติ่มซำ
จากนั้นนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจกระเช้าลอยฟ้านองปิง เส้นทางการ
ท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิลที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงาม เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุง
ถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม.  ใช้เวลาประมาณ 25 นาที ระหว่าง
ทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกงทิวทัศน์เหนือท้องทะเล
ของทะเลจีนใต้ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตกและป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยาน
ลันเตาเหนือ   เมื่อกระเช้าไปถึงสุดทางสถานี เดินทางต่อด้วยทางเท้าไปสักการะพระใหญ่เกาะ
ลันเตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทำขึ้นจากการ
เชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง34 เมตรหัน
พระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนใต้ให้ท่านนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมพระมัญชูศรีโพธิสัตว์
และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวัดขนาดเล็ก
ที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลินพร้อม
ทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้นทำให้ปัจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมาจำวัดกันเป็น
จำนวนมาก 
กลางวัน (อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย)
บ่าย ให้ท่านอิสระได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ CITY GATE OUTLET มีสินค้าราคาพิเศษให้เลือก
ซื้ออย่างครบครันตั้งแต่ NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY, CITY
CHAIN ฯลฯ นำชมโรงงานTSLที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ
ท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ นำท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น ซึ่งเป็นเมือง 1 ใน 4 เขต
เศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจีนทาง
ตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก เซินเจิ้น HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL // DAYS  HOTEL หรือระดับเดียวกันวันที่สาม  เซินเจิ้น-หมู่บ้านวัฒธรรม-ช้อปปิ้งหล่อหวู่มอลล์-กวางเจา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมโรงงานผ้าไหมจีนซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อและได้รับการรับรองจากรัฐบาลจีน
จากนั้นนำท่านชม Splendid Of China เป็นเมืองจำลองสถานที่สำคัญต่างๆ ของจีน
เช่น กำแพงเมืองจีน ,หอฟ้าเทียนถาน ,พระราชวังกู้กง เสมือนย่อเมืองจีนอยู่ในมือท่าน
นำท่านชมหมู่บ้านวัฒนธรรม Cultural Village เป็นศูนย์จำลองแสดงชีวิตความเป็น
อยู่และวัฒนธรรมของชนกลุ่มเผ่าน้อยใหญ่  ที่กระจายตามมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศจีน
และมีที่อยู่อาศัยของชนเผ่าต่างๆ ที่สร้างเท่าขนาดจริง  24 แห่ง จากทั้งหมด 56 เผ่า
ทั่วประเทศ ท่ามกลางมวลไม้และสายน้ำที่ร่มรื่นสวยงามมีชนเผ่าเจ้าของบ้านให้การ
ต้อนรับมีการแสดงกิจกรรมประจำเผ่าให้ชม เช่น การเย็บปักถักร้อย การทำขนม การ
ร้องรำทำเพลง จากนั้นนำท่านชมสินค้าพื้นเมืองของเซินเจิ้น อาทิ หยก ใบชา ครีมไข่มุกฯลฯ
ฝากคนที่ท่านรักและมิตรสหาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านไป มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอวู่ ซิตี้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการต่อรอง
ราคาสินค้ามากกว่า 50% ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิ
Amani ,Prada Gucci ,Burberry ,Cartier ,Chanel ,Coach ,Dior Fendi ,Louis Vuitton,
Chole ฯลฯ   สมควรแก่เวลา  นำท่านเดินทางสู่เมืองกวางเจา  กวางเจาเป็นเมืองเอกของ
มณฑลกวางตุ้ง มีประชากรประมาณ 2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อน
ราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและ
ได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตู
ด้านใต้ของประเทศจีน จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก กวางเจา CANTON HOTEL  // ROSEDALE HOTEL หรือระดับเดียวกันวันที่สี่ วัดไทรหกต้น-วัด 500 พระอรหันต์-อิสระช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม วัดไทรหกต้น หรือ วัดลิ่วหรงซื่อ  แปลว่าวัดต้นไทรหกต้น สร้างขึ้นในปี
พ.ศ. 1080 (ค.ศ. 537) เป็นวัดเก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยถัง มีประวัติความเป็นมา 1,400 กว่าปี
เดิมไม่ได้ใช้ชื่อนี้ จนมาถึงราชวงศ์ซ่ง (ราชวงศ์ซ้อง) จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็น
วัดลิ่วหรงซื่อ โดยกวีที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยซ้อง ท่านได้มาเที่ยวที่วัดแห่งนี้ เห็นภาย
ในวัดมีต้น หรง อยู่หกต้น จึงหยิบพู่กันขึ้นมาเขียนตัวอักษร 2 ตัว ว่า ลิ่ว หรง
(ลิ่ว แปลว่า หก หรง แปลว่า ต้นไทร) จนถึงราชวงศ์หมิง ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้กันว่า
วัดลิ่วหรงซื่อ แม้จะชื่อวัดไทรหกต้นแต่ปัจจุบันไม่เหลือให้เห็นแล้วที่วัดลิ่วหรงซื่อนี้มี
เจดีย์ 9 ชั้น สร้างในเวลาเดียวกันเพื่อบรรลุพระสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากกัมพูชา1,400 ปี
ที่ผ่านมาเคยเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง หลังจากถูกไฟไหม้สมัยต้นราชวงศ์ซ่งในศตวรรษที่ 10
ได้ทำการบูรณะอีกครั้งเมื่อ ค.ศ. 1900 และได้พบว่าเจดีย์นั้นสร้างบนขอบ 9 ขอบ ซึ่งคล้าย
กับเทคโนโลยีตอกเสาเข็มในปัจจุบัน เนื่องด้วยเจดีย์นี้มีสีสวยสดงดงามแตกต่างจากเจดีย์
อื่นๆ ชาวเมืองกวางเจาเรียกเจดีย์นี้ว่า “ เจดีย์ดอกไม้ ” ว่ากันว่ามองเหมือนดอกไม้ หลังคา
สีแดงของเจดีย์เป็นลอนโค้งเป็นกลีบดอก ยอดของเจดีย์เป็นเกสร หลังเจดีย์เป็นวิหารใหญ่
มีพระพุทธรูป 3 องค์ สร้างในสมัยราชวงศ์ชิง  ในรัชกาลคังซี สูง 6 เมตร คือ องค์อดีต
ปัจจุบันและอนาคต ด้านขวามือประตูกำแพงเข้าไปเป็นวิหารไทยมีพระพุทธรูปไทยซึ่ง
ทางกระทรวงศึกษาธิการของไทยมอบให้ เพื่อชาวจีนได้บูชาเมื่อปี ค.ศ. 1985 แสดงถึง
มิตรภาพ พุทธสมาคมและพุทธศาสนิกชนระหว่างไทย-จีน นำท่านสู่ วัดหัวหลินซื่อ
(Hualin si) หรือที่รู้จักกันในหมู่สาธุชนว่า วัด 500 พระอรหันต์ (อู๋ ไป่ หลัว ฮั่น) จากเบื้องนอก
มองแล้วก็ไม่แตกต่างจากวัดจีนทั่วๆไปนักภายในวัดมีอาณาบริเวณที่กว้างขวางแต่พอได้เข้า
ไปชมภายในบริเวณวัดแล้วจะรู้สึกน่าทึ่งและเกิดความศรัทธาจากพระอรหันต์ปางต่างๆ ที่
ประดิษฐานบนชั้นแน่นพื้นที่มากถึง 500 องค์เลยทีเดียว จากนั้นนำท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มืชื่อเสียงของทางเมืองจีน 
กลางวัน (อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย)
นำท่านเดินทางสู่ถนนเป่ยจิง (Beijing Lu) ถือเป็นแหล่งชอปปิ้งยอดนิยมของเมืองที่วัยรุ่น
นิยมไปเดินชอปปิ้ง คล้ายสยามเซ็นเตอร์ของไทย มีตรอกซอกซอยที่เต็มไปด้วยร้านค้า
มากมาย มีร้านเสื้อผ้า รองเท้าและของจุกจิกต่างๆวางขายเต็มสองข้างทาง  สินค้าก้อป
แบรนด์เนมราคาย่อมเยาว์และยังต่อรองราคาได้ มีร้านอาหารให้เลือกทานมากมาย เรียกว่า
มาที่เดียวได้ทั้งกินทั้งช้อป
16.00 น.สมควรแก่เวลา นำท่าน เดินทางสู่สนามบินกวางเจา
18.20 น.ออกเดินทางโดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL887
20.20 น.ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*** หมายเหตุ กรณีท่านมาไม่ตรงเวลานัดหมาย ท่านจะต้องเดินทางไปสนามบินพร้อมชำระค่าโดยสารเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการตามความเหมาะสมอัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กวางเจา  4 วัน 3 คืน  (UL)

ผู้ใหญ่
พัก 2-3 ท่าน

เด็กต่ำกว่า 12 ปี
พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ

2-5 ก.พ.,9-12 ก.พ.,16-19 ก.พ.,23-26 ก.พ.
1-4 มี.ค.,8-11 มี.ค.,15-18 มี.ค.,22-25 มี.ค.

17,900

15,900

4,500

อัตรานี้รวม                         
-ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
-ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
-ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
-ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
-ค่ายกกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) / (โรงแรมที่พักบางแห่งอาจไม่มีคนขนกระเป๋า)
-ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
และวงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,500,000) 
-ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทำคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)

อัตรานี้ไม่รวม 
-ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
-ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่ากรณีที่ลูกค้าเป็นพาสต่างชาติ เช่น พาสสปอร์ตเยอรมัน พาสสปอร์ตลาว
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,          
 ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 15 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิด
การเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
-ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา


:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
อุ่นใจทุกการเดินทาง
ด้วยแผนประกันภัยการเดินทางที่คุ้มครองครบถ้วนที่สุดกับเรา
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part

พบข้อสงสัยในบริการ ติดต่อ

02 758 5154 -6

สอบถามทางอีเมล์

ท่านมีธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริการของเรา และประสงค์ ให้
เราเป็นหนึ่งช่องทาง จัดจำหน่าย
คลิกที่นี่


   
     
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.