update 20/02/2014
you are on page >  ทัวร์ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สงกรานต
 
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ
 

ชื่อ  ทัวร์ ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สงกรานต์

รหัส HKGTR 01

วันที่   
13 - 15 เมษายน 2557


เดินทางโดยสายการบินไทย


13 เมษายน 57    กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–Symphony of Light

08.00 น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย THAI AIRWAYS เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ทำการเช็คอินตั๋ว
10.45 น.     ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ TG628 (10.45-14.30) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
14.30 น.     ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “Exit B”
จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ อาทิเช่น เสื้อผ้า ,รองเท้า, กระเป๋า, รองเท้า,
เข็ดขัด, น้ำหอม หรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL, TOY R’US, BOSSINI, ESPRIT, BODY SHOP, RED EARTH, ROXY
, GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG, ESPRIT, G2000 ฯลฯ

ค่ำ               รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
หลังจากนั้นนำท่านชม  Avenue Of  Star  ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออกอาทิ
ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์
อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย – ** อิสระชม A Symphony of Lights **  
ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน   การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวร
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ
ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสง นำท่านเข้าสู่ที่พัก EMPIRE KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

14 เมษายน 57    ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง – ช้อปปิ้งนาธาน

เช้า          รับประทานอาหารแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) 
นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว“ วิคทอเรียพอยท์ Victoria Point”  ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรีย และสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ยุคปัจจุบันอาทิเช่น
ตึก Exchange square อาคาร  Bank of China Tower ,  ตึก  Hong Kong Bank  , อาคาร Exhibition  Centre ที่ใช้ในพิธีส่งมอบเกาะฮ่องกงให้ประเทศจีน
เมื่อ 1 กรกฎาคม1997 และตึกเอมไพร์ที่สูงที่สุด  ณ ปัจจุบัน ฯลฯ อิสระกับการชมวิวถ่ายภาพตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่
“ อ่าวน้ำตื้น Repulse Bay ” ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ มีหาดทรายสวยงามที่สามารถเล่นน้ำได้ นำท่านเดินทางสู่
เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม , พระสังกัจจาย
และเทพเจ้าแห่งโชคลาภองค์อื่นๆซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นที่เคารพและสักการะของาวประมงในอดีตเพื่อขอพรให้พ้นจากภัยต่างๆ 
ก่อนการเดินทางออกทะเล** จากนั้นนำท่านไหว้พระที่ ซิก ซิก หยวน หว่องไทซิน หรือคนไทยรู้จักในนาม วัดหวังต้าเซียน
เป็นวัดที่มีอายุกว่าครึ่งศตวรรษรายล้อมด้วยอาคารที่พักอาศัยของการเคหะ ตัววัดมีความงดงามด้วยอาคารที่ตกแต่งแบบจีนโบราณ
แม้จะตั้งอยู่บน ไหล่เขาเกาลูน เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนาได้แก่  เต๋า พุทธ และขงจื๊อ
วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจึงได้รับการนับถือเป็นพิเศษจากบรรดาคนป่วย  พบกับพลังศรัทธาของผู้คนที่นำ
ธูปและส้ม มาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ วัดแชกงหมิว (กังหันนำโชค) ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของฮ่องกง
ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไป  ปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น
ถ้าได้ทำแล้วในปีนั้นดวงชะตาของคนๆนั้นจะดีตลอดปีซึ่งเป็นความเชื่อของคนฮ่องกง
ฉะนั้นคนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้และมาหมุนกังหันก่อนที่จะไปทำธุรกิจหรือริเริ่มธุรกิจอย่างอื่น
โดยเฉพาะเหล่าข้าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้และหมุนกังหันเพื่อให้ธุรกิจน่าที่การงานราบรื่นเป็นที่รักของเจ้านายและพวกพ้อง
ทั้งยังปัดเป่าหมุนสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตให้ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราตลอดทั้งปี หลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานผลิตอัญมณีและหยก
ที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง

เที่ยง            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)  
จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ อาทิเช่น เสื้อผ้า ,รองเท้า, กระเป๋า, รองเท้า, เข็ดขัด,
น้ำหอม หรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL, TOY R’US, BOSSINI, ESPRIT, BODY SHOP, RED EARTH, ROXY,
GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG, ESPRIT, G2000 ฯลฯ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก EMPIRE KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า 

 


15 เมษายน 57      ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ สัมผัสบรรยากาศการช้อปปิ้งที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินใจกับแหล่ง
ช้อปปิ้งชื่อดังระดับโลก ย่านถนนนาธาน จิมซาจุ่ย, โอเชี่ยนเทอร์มินอล, ม่งก๊ก, เซ็นทรัล, DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษี
กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก พบกับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK & SPENSOR, TOY R US, GIORDANO, ARMANI,
FERAGAMO, BALLY, G2000 เป็นต้น
ถึงเวลานัดหมายนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
14.10 น.          เดินทางจากฮ่องกงโดยสายการบินไทย โดยเที่ยวบินที่ TG 629 (14.10-15.50 น.)
15.50 น.          ถึงสนามสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม

 

อัตราค่าบริการ  (Promotion)  

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน  หรือ
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่านมีเตียง

เด็กเสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กไม่เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
เพิ่ม

13-15 เมษายน 2557

29,900

28,900

26,900

6,500

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
* ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยสายการบิน
* ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
* ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุ
* ค่าอาหารและเครื่องดื่มดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง/ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ20 ก.ก.
* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ100,000-1,000,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรน์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม   
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ,ค่าโทรศัพท์ทางไกล,ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซัก รีด

 

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.