update 27/01/2014
you are on page >ทัวร์ อินเดีย 4 วัน 3 คืน เดลี ประตูชัย อัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด ชัยเปอร์ นครสีชมพู
 
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ
 

ชื่อ  ทัวร์ อินเดีย 4 วัน 3 คืน เดลี ประตูชัย อัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ด ชัยเปอร์ นครสีชมพู

รหัส INHIM02

วันที่   13-16 ก.พ.57 // 6-9 / 20-23 มี.ค.57 // 4-7 เม.ย.57 และ วันที่ 12-15 เม.ย.57

 

วันแรก    กรุงเทพฯ – เดลี – ชัยเปอร์ (--/เที่ยง/เย็น)

05.00 น.       พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 แถว P เคาน์เตอร์ สายการบิน JET AIRWAYS
มีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

08.40 น.      ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 63

11.55น.      ถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
(เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย หนึ่งชั่วโมงครึ่ง) เมืองเดลี เป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย
อุดมไปด้วยทัศนียภาพกว้างใหญ่ไพศาลที่น่าหลงใหล เต็มไปด้วยป้อมปราการ ตึกสูงตระหง่าน เรือนชานละบ้านช่อง
ถนนกว้างใหญ่ของเมืองนิวเดลีทอดยาวสู่ถนนสายเล็กสู่เมืองเดลีเก่าเป็นมหาอาณาจักรที่รวบรวมความหลากหลาย
ทั้งเก่าใหม่ ล้ำสมัย ล้าสมัย มั่งมีและยากจน ให้อยู่ด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองจัยเปอร์

เย็น          เดินทางถึงเมืองชัยปูร์ (Jaipur) เมืองใหญ่ที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1728-1732 ตัวเมืองมีขนาดถึง 9 ตารางกิโลเมตร
ถูกเรียกว่าเป็นเมืองสีชมพูมานานแล้ว เพราะว่ามีการใช้หินสีชมพูที่มีอยู่มากมายในท้องถิ่น
ภูมิภาคนี้มีมรดกทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งเป็นหลักฐานอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งงานหัตกรรมอันวิจิตร สิ่งทอสวยงาม
เครื่องประดับ

เย็น         บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร เมืองชัยเปอร์ พักที่  MANSINGH / RAMADA หรือเทียบเท่า


วันที่สอง     ชัยเปอร์ – พระราชวังแอมเบอร์ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – เมืองฟาแตห์ปูร์ สิครี – อัครา (เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้า          บริการอาหารเช้า   ณ โรงแรม 
นำเดินทางสู่เชิงเขาอราวารี ขึ้นไปชมความงามของพระราชวังแอมเบอร์ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนภูผา ชมพระราชวัง
เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพสองข้างทางซึ่งสามารถมองเห็นภูมิประเทศเบื้องล่างสุดสายตา พระราชวังแห่งนี้เริ่มสร้างโดยพระเจ้ามั่นใจซิงค์ที่ 1
ในปี ค.ศ. 1592 จนสำเร็จในยุคของพระเจ้าชาไวใจซิงค์ที่ 2 ต่อมาพระองค์ได้ย้ายเมืองหลวงลงมายังเมืองชัยเปอร์
ในปัจจุบันภายในพระราชวังแอมเบอร์ ท่านจะได้ชมพระราชวังฤดูร้อนและพระราชวังฤดูหนาวที่ประดับด้วยพลอยหลากสี
ท่านจะตื่นตะลึงกับห้องที่ประทับในพระราชวังฤดูร้อนที่งดงาม โดยจำลองความงามของท้องฟ้ายามราตรี 
  จากนั้นนำท่านชมฮาวามาฮาลหรือพระราชวังสายลม     สร้างโดยพระเจ้าประทับซิงค์ ในปี ค.ศ. 1799
ใช้เป็นที่ที่สตรีชาววังในสมัยนั้นสำหรับนั่งชมเทศกาลหรือขบวนแห่ต่าง ๆ
ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนอกวังบานหน้าต่างที่ประดับประดาไว้ด้วยลวดลายอันวิจิตรตระการตา สร้างด้วยหินสีชมพูสูง 5 ชั้น
กรุเป็นช่องตามหน้ามุขและหน้าต่างซึ่งรวมกันถึง 953 บาน ซึ่งในแต่ละช่องจะมีมุขระเบียงและหลังคาเพื่อระบายลม เป็นที่มาของชื่อ
ฮาวามาฮาล (พระราชวังสายลม) แวะซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด อาทิเช่น หัตกรรมอันวิจิตร สิ่งทอสวยงาม เครื่องประดับ
สีสันต์ของเมืองนี้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่เมืองอัครา (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)  ระหว่างทางแวะชมความงามของเมืองฟาแตห์ปูร์ สิครี ( Fatehpur  Sikri )  
สร้างโดยพระเจ้าอาร์คบาร์ มหาราช แห่งราชวงศ์โมกุล แต่เดิมเรียกว่า ฟาติฮาบัท แปลว่า “เมืองแห่งชัยชนะ”
 ด้วยในตอนนั้นกษัตริย์อัคบาร์ได้ชัยชนะในสงครามอินเดียตอนใต้ ต่อมาภายหลังจึงเพี้ยนมาเป็น ฟาติปูร์  ซึ่งเมืองนี้
สร้างด้วยหินทรายสีแดง ตั้งอยู่บนภูเขาใกล้หมู่บ้านสิครี ใช้เวลาสร้างถึง 9 ปีจึงแล้วเสร็จ แต่หลังจากนั้นเพียง 15  ปี
ก็กลายเป็นเมืองร้างเพราะว่าขาดน้ำในการดำรงชีวิต เมืองนี้เป็นที่เดียวในอินเดีย ที่ท่านจะสามารถชมศิลปกรรมของราชวงศ์โมกุล
ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบที่สุด จนได้รับสมญานามว่า เมืองปีศาจ อยู่ห่างจากเมืองอัครา ประมาณ 40 กม. ปัจจุบันเป็นที่แห้งแล้งจัด
แต่ภายในป้อมปราการยังคงถูกรักษาไว้อย่างดี  

เย็น     เดินทางถึง เมืองอัครา เป็นเมืองเรียบง่ายสบายๆ และความมโหฬาร วิจิตรศิลป์ทางสถาปัตยกรรม งานฝีมือ เครื่องประดับทั้งหลาย
ได้กลายมาเป็นเมืองที่น่าทึ่งแห่งหนึ่งของโลก บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมืองอักรา พักที่ MANSINGH / MARINA หรือเทียบเท่า


วันที่สาม               อัครา ทัชมาฮาล – อักคาฟอร์ด – เดลี – ซิตี้ทัวร์   (เช้า/เที่ยง/เย็น)

เช้า        บริการอาหารเช้า    ณ โรงแรม 
นำท่านเข้าชมทัชมาฮาล (Taj  Mahal ปิดวันศุกร์)  สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก
ความรัก ซึ่งไม่เพียงแต่กลายมาเป็นที่รู้จักแค่ตัวเมืองแต่ยังหมายถึงทั้งประเทศอินเดีย เป็นสถาปัตยกรรมในยุคมุฆัล
ที่จักรพรรดิชาห์จะฮานสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่พระมเหสี พระนางมุมตาซ มาฮาล สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 ผู้ออกแบบ
คือ สถาปนิกเอกชื่ออุสตาด อาหมัด ละฮอรี วัสดุที่ใช้เป็นหินอ่อนสีขาวจากเมืองมะกรานา ที่อยู่ห่างออกไปถึง 300 กม.
ในรัฐราชสถาน บริเวณด้านหน้าก่อนถึงทัชมาฮาล มีลานน้ำพุ อาคารตรงกลางเป็นรูปโดม มีหอคอยสี่เสาล้อมรอบ
  ตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์ 
ตัชมาฮาลนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี ใช้งบประมาณไป 41 ล้านรูปี ใช้ทองคำประดับส่วนต่าง ๆ ของอาคารหนัก 500 กิโลกรัม
ใช้คนงานกว่า 20, 000   คน 

จากนั้นเข้าชมป้อมปราการอัครา ( Agra Fort ) แหล่งมรดกโลก ริมแม่น้ำยมุนา  มีกำแพงหินทรายสีแดงเด่นตระหง่านสายตาแห่งเมืองอัครา
เป็นป้อมปราการประจำเมืองซึ่งสร้างเป็นกำแพงหินทรายสีแดง  ศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย
พระเจ้าอัคบาร์สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1565 และสร้างต่อเติมกันเรื่อยมาจนถึงรุ่นหลานคือ พระเจ้าชาร์เจฮาน กษัตริย์องค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุล
ซึ่งปรับเปลี่ยนจากป้อมปราการทางทหารมาเป็นพระราชวัง มีกำแพงสูงกว่า 20 เมตร และยาว 2.5 กิโลเมตร
ภายในมีห้องสวยงามที่สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักฝังโดยรอบ โดยเฉพาะ ชมห้องมุขแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นห้องที่มีความสำคัญที่สุดภายในพระราชวังแห่งนี้และภายในห้องนี้ท่านจะได้พบกับสถานที่ที่กษัตริย์ชาร์จาฮาล
ถูกลูกชายจับมาขังไว้จนสิ้นพระชนม์

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน    ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเดลี

เย็น        เดินทางถึงเดลี ชมประตูชัย (India gate) คล้ายกับประตูชัยที่ประเทศฝรั่งเศส อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่
และผ่านชม ป้อมปราการสีแดง ( Red  Fort ) ซึ่งนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศอินเดีย ท่านเยาวหราล เนรูห์ ( Jawaharlal Nehru)
เป็นผู้เปิดธงชาติในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1947 ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดของกฎเกณฑ์ชาวอังกฤษ จากนั้นผ่านชมมัสยิดจามา
ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในช่วงกลางของศตวรรษที่ 17 ( ค.ศ.1651-1656 ) ยุคที่จักรวรรดิโมกุลเรืองอำนาจ
 สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ นักสร้างองค์ที่ 5 ของราชวงศ์โมกุล พระเจ้าชาร์จาฮาน เมื่อปี 1,650 ใช้เวลาสร้าง 6 ปี ที่มีสร้างโดยใช้คนงาน 5,000 คน
วัสดุใช้หินทรายสีแดง หินอ่อนสีขาวและสีแดง จุคนได้ 20,000 คน 
บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคารเมืองเดลี พักที่ COUNTRY INN & SUITES หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สี่      เดลลี – กรุงเทพฯ   (เช้า /-- / -- )

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเดลี
12.25 น.     ออกเดินทาง โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 64
18.00 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


หมายเหตุ:

 การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตาม ความจำเป็นและเหมาะสม
แต่จะรักษาผลประโยชน์ของ ท่านตามสิทธิ์ที่มีและจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

 

อัตราค่าบริการ      23-26 ม.ค.57 , 13-16 ก.พ.57 , 6-9 / 20-23 มี.ค.57 , 4-7 เม.ย.57

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่

เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่

ค่าพักเดี่ยว

31,900.-

31,900.-

30,900.-

8,000.-

 

อัตราค่าบริการ     12-15 เม.ย.57

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่

เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่

ค่าพักเดี่ยว

32,900.-

32,900.-

31,900.-

8,000.-

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไปกลับ ตามรายการที่ระบุไว้
- ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- ค่าวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย  หนังสือเดินทางไทย
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
- ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าค่ามัคคุเทศก์คนไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่ากระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กก.ต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้าต้องจ่ายเอง
- ค่าทำหนังสือเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
- ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น วันละ 3US และคนขับรถ วันละ 3US

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.