update 06/02/2014
you are on page >   ทัวร์ ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว 6 วัน
 
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ
 

ชื่อ  ทัวร์ ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว 6 วัน

รหัส JPBW 01

วันที่   
15-20 // 26-31 มีนาคม 2557
29 มีนาคม-03 เมษายน 2557

 

วันแรกของการเดินทาง          กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.30 น.        คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์ D
สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
23.30 น.        เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 622


วันที่สองของการเดินทาง       โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

07.00 น.+1(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า 2 ชม.)   เดินทางถึง นครโอซาก้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม HOTEL OSAKA DAIICHI หรือเทียบเท่า (วางกระเป๋าที่ Lobby) Check in หลัง 15.00 น.
*** เชิญท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (จ่ายเพิ่มท่านละ 6,400 เยน/ท่าน ไม่รวมค่าพาหนะ) สวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแถบคันไซ
ซึ่งลงทุนอย่างมหาศาลและมีพื้นที่กว่า 100, 000 ตารางเมตร สถานที่ที่ได้จำลองฉากภาพยนตร์เรื่องดังของฮอลลีวู้ด ไว้มากมาย เริ่มต้นที่ เซซามี สตรีท
4D มูฟวี่ เมจิก ซึ่งเป็นฉากที่พาดำลึกลงไปในทะเล และทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าในแบบสามมิติ และสนุกกับเหล่า ET
ที่จะพาท่านไปนอกอวกาศอย่างสนุกสนาน และมันส์สุดๆ เมื่อสัมผัสเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด คือ สไปเดอร์แมน
ให้ท่านได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกและประทับใจมากที่สุดและระทึกใจกับฉากเพลิงไหม้จากเรื่องแบค ดร๊าฟท์ 
ท่านจะได้ตื่นเต้นกับการตามล่าของฉลามยักษ์จากเรื่อง จอร์ส ซึ่งใช้ทุนสร้างกว่า 1,500 ล้านเยน 
หรือเข้าไปสัมผัสโลกของป่าที่น่าตื่นเต้นได้จากภาพยนตร์ จูราสสิค พาร์ค
พร้อมร่วมค้นพบโลกที่ไดโนเสาร์ยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่นั่งเรือเพื่อเข้าไปผจญภัยกับดินแดนของเหล่าไดโนเสาร์ นอกจากนั้นยังมีเครื่องเล่นอีกมากมาย
รวมทั้งโชว์ เมลส์ ไดฟ์ อินเดอะ โฟว์ โชว์ หรือโชว์ระทึกกับเหล่าสตั๊นแมน
***  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย (ไม่รบกวนเวลาของท่าน)วันที่สามของการเดินทาง       ปราสาทโอซาก้า – เกี่ยวโต – วัดคิโยมิสี – คินคาคุจิ – รถไฟหัวกระสุน  “ซินคันเซ็น” – นาโกย่า

เช้า             รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม แล้วนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)
(ถ้าประสงค์จะเข้าชมภายในตัวปราสาทโอซาก้า จ่ายเพิ่มท่านละ 600 เยน)   ซึ่งเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
ซึ่งสร้างโดย โชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ.1585) เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า
ตัวปราสาทแบ่งเป็น 5 ชั้น โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิต สร้างได้อย่างประณีตและสวยงาม
ปัจจุบันภายในปราสาทใช้เป็นสถานที่เก็บรวมสะสมศิลปะวัตถุและเอกสารทางด้านประวัติศาสตร์ของเมืองโอซาก้าและตระกูลโตโยโตมิ

นำท่านสู่ เมืองเกียวโต อดีตเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาฮิงาชิยาม่า
ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารไม้ที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ ปราศจากเครื่องทุ่นแรงโดยไม่ใช้ตะปูสักตัวน่าอัศจรรย์ยิ่ง
เชิญท่านสักการะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพร 3 ประการ วัดแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก
โดยองค์การยูเนสโกด้วย เชิญท่านช้อปปิ้งบนถนนกาน้ำชา พบกับร้านค้าญี่ปุ่นขนานแท้ ขายของที่ระลึก เลือกซื้อสินค้าแบบพื้นบ้าน
อาทิ เครื่องเซรามิค ตุ๊กตาญี่ปุ่น ขนมโมจิ พัดญี่ปุ่น รองเท้า และชาจากเมืองเกียวโต 

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย                 จากนั้นนำท่านชม ศาลาทอง คินคาคุจิ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า “โรกุอนจิ” สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1940 เป็นสมบัติของข้าราชสำนัก
ชื่อไชอนจิ คินทิเนะ ต่อมาตกเป็นของโชกุน อะชิกะงะ โยชิมิซึ และลูกชายของเขา โยชิมิซึ ได้ยกให้เป็นของวัด ในเวลาต่อมาวัดได้ถูกทำลายลงเรื่อยๆ
ทั้งจากธรรมชาติและไฟไหม้ จึงได้ซ่อมแซมใหญ่ในปี พ.ศ.2498 ปัจจุบันศาลาทองแห่งนี้มีความงดงามมาก แสดงให้เห็นได้สักการะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวท่าน และมีเครื่องลางของขลัง ของที่ระลึกที่ให้ท่านได้ซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วย
จนได้เวลาอันสมควรนำท่านสัมผัสกับเทคโนโลยีอันทันสมัยของญี่ปุ่นด้วยการนั่ง รถไฟหัวกระสุน “ชินคันเซ็น”
ที่มีความเร็วสูงสุดถึง 240 กม./ชม. สู่ สถานีนาโกย่า

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  WESTIN NAGOYA CASTLEHOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ของการเดินทาง         ทะเลสาบฮามานา – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด ใน ทะเลสาบอาชิ –ขึ้นหุบเขาโอวุดานิ – ลานสกีฟูจิเทน

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม+ นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุด
ในบริเวณนั้น และยังเป็นจุดแวะพักที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว นำท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ แล้วนำท่านลงสู่สถานีท่าเรือ
ล่องเรือโจรสลัดในทะเลสาบอาชิ

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย                 แล้วนำท่าน ขึ้นหุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชม บ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ และมีความเชื่อกันว่าเมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง
ทำให้อายุของท่านยืนขึ้นอีกประมาณ 7 ปี ซึ่งเกิดจากลาวาจากภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งตระหง่าน ท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพื้นน้ำในทะเลสาบ
นำท่าน สัมผัสหิมะ ที่ ลานสกีฟูจิเทน บริเวณเชิงเขาฟูจิ  * พิเศษ * ฟรี สโนว์ สเลด หรือกระบะเลื่อนหิมะ (ฟรี 2 ท่าน/1 อัน)
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกันทั้งครอบครัว หรือท่านจะเลือกพักผ่อนอิริยาบถกับการนั่งจิบกาแฟ ชมบรรยากาศลานสกี เลือกซื้อของที่ระลึกหลากหลาย
พร้อมเก็บภาพแห่งความประทับใจกับมุมสวยๆ ที่มีลานหิมะสีขาวเป็นฉากหลัง
พร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจีพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ตามอัธยาศัย
*ท่านที่อยากทดลองเล่นสกีแบบระดับโปรก็มีให้เช่าอุปกรณ์การเล่น (แต่ราคาทัวร์นี้จะไม่ได้รวมค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เล่นสกี)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  FUJI TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม  (พิเศษ...ทานขาปูยักษ์แบบไม่อั้น)
***     พิเศษสุดๆ ในค่ำคืนนี้ท่านจะได้สวมใส่ชุดประจำชาติ “ยูกาตะ” และท่านจะประทับใจไปกับการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่น “อ็องเซ็น”
ที่อยู่ใจกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง

 

วันที่ห้าของการเดินทาง          ชิมสตอเบอร์รี่ – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – อาซากุซะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ  – นาริตะ

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ ที่ตั้งอยู่ใจกลางธรรมชาติซึ่งได้บรรยากาศ
ของการชิมสตรอเบอร์รี่รสชาติ แท้ๆของญี่ปุ่นมีขนาดผลใหญ่สีแดงสดรสหวานอร่อย ท่านสามารถเด็ด      ผลสตรอเบอร์รี่ทานได้
อย่างจุใจชอบแบบไม่อั้นที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสวนที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะปลอดสารเคมีและ แมลงต่างๆ (หรือผลไม้ตามฤดูกาล)
แล้วนำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะฮักไค สระน้ำที่เกิดจากฝีมือธรรมชาติ มีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี เกิดจากการละลายของน้ำบนภูเขาฟูจิ
และได้สะสมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานกว่า 1,000 ปี และน้ำเหล่านี้เองก็ได้ผุดขึ้นมาเป็นบริเวณเดียวกันถึง 8 บ่อ
เมื่อมองที่ผิวน้ำจะเห็นน้ำที่ใสสวยงามชวนค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่เบื้องล่างยิ่งนักแล้ว

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โตเกียว นำท่านเดินสู่ วัดอาซะกุซ่า ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 1171
สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) อันมีเรื่องเล่าว่าชาวประมงได้ทอดแหติดขึ้นมา
ตั้งแต่นั้นมาวัดนี้ก็กลายเป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญ กระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย
วัดถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญมาแต่สมัยโบราณ อาทิ เทศกาลชันจะ เทศกาลโฮซึกิอิชิ และฮะโกะอิตะอิชิ
ภายในมีองค์เจ้าแม่กวนอิม ทองคำ ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร
ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้รวมถึงถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องลางของขลัง
ขายของเล่น ประเพณี เสื้อผ้า และขนมโบราณซึ่งบางอย่างตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยปี

แล้วเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง “ชินจูกุ” ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น
เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย
**อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลาการช้อปปิ้ง) **
เข้าสู่ที่พัก  NARITA EXCEL TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่หกของการเดินทาง      วัดนาริตะซัง – ชิซุย พรีเมีย เอ้าเลท – กรุงเทพฯ

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านนมัสการ เทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริตะซัง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเก่าแก่อายุมากว่า 1,000 ปี เป็นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่งไฟ
วัดแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่สร้างวิหารจากไม้สนทั้งหลัง ชมสวนญี่ปุ่นที่ตกแต่งสวยงาม ร่มรื่น พร้อมสระน้ำ 3 สระ และ น้ำตกจำลองอันสวยงาม
หลังจากนั้นนำทุกท่านได้ไปช้อปปิ้ง ณ ชิซุย พรีเมียม เอ้าเลท แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดชิบะ ใกล้กับสนามบินนาริตะเพียง 10 นาที
และสะดวกสบายต่อการเดินทางสู่เมืองโตเกียว เป็นแหล่งที่รวบรวมแบรนด์ชื่อดังของญี่ปุ่น และระดับโลกมาไว้ด้วยกัน
ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 120 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss,
Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph
หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ
อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า พร้อมทั้งมีบริการร้านอาหารสุดหรู
หรือคอฟฟี่ช้อปชื่อดังอย่าง Starbucks ถือเป็นประสบการณ์เอาใจคนช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่รอให้ทุกคนได้ไปสัมผัส
**อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลาการช้อปปิ้ง) **
จนได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงนาริตะ

16.55 น.        เดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 677
21.25 น.        ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…


ราคาต่อท่าน

รวมตั๋วเครื่องบิน

15-20 มี.ค. 57

รวมตั๋วเครื่องบิน

26-31 มี.ค. 57
29 มี.ค.-03 เม.ย.57

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่

52,900  บาท

58,900  บาท

35,900  บาท

เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่

49,900  บาท

55,900  บาท

35,900  บาท

เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)

49,900  บาท

55,900  บาท

35,900  บาท

เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม)

44,900  บาท

50,900  บาท

30,900  บาท

พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ

10,500  บาท

 

 

อัตรานี้รวม
* ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ    
* ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
* ค่าอาหารตามรายการ                    
* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    
* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
* ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
* แจกกระเป๋าล้อลากท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม
* ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
* ค่าทำหนังสือเดินทาง          
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด         
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
* * ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!

 

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.