update 29/06/2011

you are on page >แพ็คเกจทัวร์ปากเซ จำปาสัก 3 วัน 2 คืน เริ่มการเดินทางที่ อุบลฯ ปราสาทวัดพู น้ำตกหลี่ผี คอนพะเพ็ง
Start Here::..
บริการ ทัวร์ แพคเกจ รถเช่า ที่พัก
สกู๊ป ทริปท่องเที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์
โฟโต้ แกลลอรี่
สมัครสมาชิกรับ ข่าวสาร ฟรี
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ขยายศักยภาพ ธุรกิจ คุณ ?
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ
  

แพ็คเกจเที่ยวลาวใต้ สุดประหยัด!

ชื่อ : แพ็คเกจทัวร์ปากเซ จำปาสัก 3 วัน 2 คืน เริ่มการเดินทางที่ อุบลฯ ปราสาทวัดพู น้ำตกหลี่ผี คอนพะเพ็ง
ตาดฟาน ตาดผาส้วม

เดินทางวันที่ : บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2554 เดินทางได้ทุกวัน เริ่มการเดินทางที่ จ.อุบลราชธานี

รายละเอียดการเดินทาง :


วันแรกของการเดินทาง อุบล ฯ – ปากเซ - ปราสาทวัดภู ( - /เที่ยง/เย็น)

07.05 น.

ถึงสนามบินอุบลฯ เจ้าหน้าที่ให้บริการต้อนรับอย่างอบอุ่น พาท่านไปรับประทานอาหารเช้าไข่กระทะ
กาแฟ ตามอัธยาศัย

08.30 น.

พาท่านเดินทางสู่ช่องเม็ก ผ่านพิธีการตรวจเอกสารผ่านแดน แล้วเดินทางต่อเข้าสู่เมืองปากเซ
แขวงจำปาสัก ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของลาว พาท่านข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น
ที่สองรัฐบาลร่วมกันสร้างข้ามแม่น้ำโขง มีความยาว 1,380 เมตร สู่เมืองปากเซ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ที่เมืองปากเซ

13.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ เมืองจำปาสัก เมืองหลวงเก่าแห่งดินแดนลาวใต้ นำท่านลงแพขนานยนต
์ ข้ามแม่น้ำโขงสู่จำปาสัก ผ่านชุมชนเก่าแก่ของเมืองจำปาสัก ชมตึกแถวโบราณของเศรษฐีชาวจีน
แล้วนำชมความงามของปราสาทวัดภู ซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผาภูศิวลึงค์ เป็นปราสาทหินศิลปะ
แบบนครวัด มีอายุกว่าพันปี สันนิษฐานสร้างขึ้นใน พ.ศ.1145 บ่งบอกอารยธรรมเก่าแก่อันยิ่งใหญ่
รวมถึงความงดงามของลวดลายซึ่งแกะสลักบนหินที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งแต่นักโบราณคด
ี ได้ค้นพบมา

17.00 น.

เดินทางกลับสู่เมืองปากเซ

18.00 น.

เข้าที่พัก โรงแรมแสงอรุณ หรือจำปา พาเลส ในเมืองปากเซ

19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น


วันที่สองของการเดินทาง หลี่ผี – คอนพะเพ็ง (เช้า/เที่ยง/เย็น)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

พาท่านเดินชมสินค้าพื้นบ้าน ผ้าไหมทอมือ สินค้าเกษตร ที่ตลาดเช้าเมืองปากเซ

09.00 น.

ออกเดินทางสู่น้ำตกหลี่ผี ใช้ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร แล้วพาท่านลงเรือหางยาว
ที่ท่าบ้านนากระสัง ลัดเลาะเกาะแก่ง ถึงเกาะดอนคอน นั่งรถเล็กไปยังน้ำตกหลี่ผี
ผ่านชมซากหัวรถจักรไอน้ำ สะพานรถไฟของจักรวรรดินิยมของฝรั่งเศส สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
นมัสการพระธาตุยาคูขี้หอม ชมความงามของน้ำตกที่ไหลลดหลั่นต่างระดับกันหลายทิศทางพรั่งพรูถั่งโถม
เป็นฟองฟูขาวกระจาย น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน แบบพื้นบ้าน

13.00 น.

นำท่านสู่น้ำตกคอนพะเพ็ง อันลือชื่อ เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์
สัมผัสกับสายน้ำที่โยนตัวจากหน้าผา ู่ความต่างระดับเบื้องล่างของชั้นน้ำตกขนาดใหญ่กลางลำน้ำโขง
ทำให้เกิดเสียงดังกระหึ่มของกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก จนได้รับฉายาว่า
“น้ำตกไนแองการ่าแห่งเอเชีย ”

17.00 น.

เดินทางกลับเข้าที่พัก เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.

บริการอาหารเย็น ที่ห้องอาหารของโรงแรม


วันที่สามของการเดินทาง ปากซอง – ตาดฟาน – ตาดผาส้วม – ปากเซ - อุบลฯ (เช้า/เที่ยง/ - )

07.00 น.

บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

ออกเดินทางสู่ปากซอง

09.00 น.

ชมความงามของน้ำตกตาดฟาน สายน้ำไหลถาโถมทิ้งตัวจากที่สูงตัดกับสายหมอก และละอองน้ำ
เกิดเป็นความงามที่น่าประทับใจ
สมควรแก่เวลา พาท่านเดินทางสู่ บริเวณไร่ชากาแฟ ที่ปลูกเพื่อส่งออก
พร้อมชมการสาธิตการคั่วชาของชาวบ้าน และชิมชาหอมๆ แล้วออกเดินทางสู่น้ำตกตาดผาส้วม

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอุทยานบาเกียง

13.00 น.

ชมความความงามของน้ำตกตาดผาส้วม “ผาส้วม” ชื่อนี้อาจฟังดูไม่คุ้นหูคนไทยเท่าไรนัก
แต่จริงๆ แล้วคำว่า ส้วม ของลาวหมายถึง ห้องนอนที่กั้นไว้สำหรับลูกสาวลูกเขยโดยเฉพาะ
จุดเด่นที่น่าชมของตาดผาส้วมอยู่ที่สายน้ำที่ไหลผ่านหินผาที่ลักษณะเป็นแท่งๆ
รูปร่างคล้ายห้องหอของบ่าวสาว แล้วเดินทางกลับ

15.30 น.

อำลาปากเซ เดินทางกลับถึงด่านช่องเม็ก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ของฝากต่างๆ
และกล้วยไม้ แล้วเดินทางสู่ จ.อุบลฯ

16.30 น.

เชิญท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย แล้วพาท่านสู่ สนามบินอุบลฯ

18.00 น.

พาท่านถึงสนามบินอุบลฯ ส่งท่านเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ


รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวการณ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

สนใจจัดกรุ๊ปเหมา เดินทางส่วนตัว เดินทางตามโปรแกรมนี้ โทรมาคุยได้เลยค่ะ 02-758-5154-6


จำนวนผู้เดินทาง

ราคาท่านละ

วันเดินทาง

โรงแรม

3– 5  ท่าน

 10,200 บาท

ทุกวัน

6 - 8 ท่าน

6,200 บาท

ทุกวัน

9 - 15 ขึ้นไป

5,600 บาท

ทุกวันท่านสามารเดินทางสู่จังหวัดอุบลฯ ได้หลายวิธี
    
สายการบินไทย  
สายการบินนกแอร์ 
รถไฟ
รถประจำทางอัตรานี้รวม

+ ที่พักโรงแรม ระดับ 3 ดาว ห้องละ 2 ท่าน ( แสงอรุณ หรือจำปาสัก พาเลซ 2 คืน )
+ รถรับส่ง สนามบินอุบลฯ - ด่านตรวจคนเข้าเมืองช่องเม็ก
+ อาหาร 7 มื้อ พร้อมบริการน้ำดื่ม ของว่าง และผ้าเย็นบนรถ
+ นำเที่ยวตามรายการ
+ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
+ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
+ ค่าภาษีท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียม ต.ม.
+ บริการมาตรฐาน

อัตรานี้ไม่รวม  
- ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถไฟ, ตั่วรถ บขส. และการเดินทางจากกรุงเทพฯ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล)

เอกสารประกอบการเดินทางท่องเที่ยว สปป.ลาว :

1.พาสปอร์ตเล่มจริง อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง)
2.บัตรประจำตัวประชาชน (เพื่อเช็คอินสายการบินในประเทศ) ในกรณีขึ้นเครื่องบิน

การยกเลิกการเดินทาง
1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com

สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
Msn:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 

พบข้อสงสัยในบริการ ติดต่อ

02 758 5154 -6
สอบถามทางอีเมล์

ท่านมีธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริการของเรา และประสงค์ ให้
เราเป็นหนึ่งช่องทาง จัดจำหน่าย
คลิกที่นี่


 
   
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.