update 27/01/2014
you are on page > ทัวร์ บาหลี มหาบุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน
 
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ
 

ชื่อ  ทัวร์ เนปาล บนเส้นทางแห่งหิมลัย 5 วัน 4 คืน

รหัส NEHIM01

วันที่   14-18 ก.พ 2557 / 19-23 มี.ค. 2557 / 12-16 เม.ย. 2557  

 

วันแรก      กรุงทพฯ – เมืองกาฐมัณฑุ – เทือกเขานากาก็อต (--/--/D)

08.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว D เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

10.15 น.    ออกเดินทางสู่ กาฐมัณฑุ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG319

12.25 น.    ถึงท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ หลังเสร็จสิ้นผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว...

เที่ยง        นำท่านเที่ยวชม พระราชวังบักตาปูร์ (BHAKTAPUR ) ซึ่งมี พระราชวังหนุมานดอร์กา
(HANUMANDHOKA OR KATHMANDU DURBAR SQUARE) เป็นอาคารแบบยุโรปสีขาวมีหอสูง 9 ชั้น
เรียกว่าหอพสันตปุร์เป็นพระราชวังที่ใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญในราชวงศ์และยังเป็นสถานที่กษัตริย์เนปาลประกอบพระราชพิธีราชาภิเษก
ขึ้นครองราชสมบัติด้วย ชม หนุมานดอร์กา รูปปั้นหนุมานผู้ทำหน้าที่นายทวารคอยรักษาประตูเข้าพระราชวัง ชม กาฐมณฑป
อาคารไม้เก่าแก่ต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมัณฑุ ซึ่งสร้างจากต้นไม้เพียงต้นเดียว และเป็นที่พำนักของ เทพธิดากุมารี
ที่เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก (จัตุรัสแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกใน พ.ศ. 2522)   
จากนั้น  นำท่านสักการะ วัดสวยมภูนาท หรือ วัดลิง สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ามานะเทวะ  ในปี ค.ศ. 420 องค์สถูป มีอายุกว่า 2,500 ปี
และสร้างขึ้นจาก อิฐ ดินเหนียว และทองแดง ลักษณะองค์สถูปเป็นสีทองอร่ามตั้งอยู่บนฐานโอคว่ำขนาดใหญ่
ที่ฉาบปูนสีขาวโพลนส่วนฐานสี่เหลี่ยมทั้งสี่ด้านมีภาพเขียนสีรูป “ดวงตาแห่งปัญญา” และเป็นสถานที่เดียวที่พระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู
สามารถอยู่คู่มานาน... จากนั้นเดินทางสู่ เทือกเขานากาโก๊ด (Nagarkot) 
ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสความงามตลอดเส้นทางบนระดับความสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
สัมผัสบรรยากาศแสนละมุนตลอดข้างทาง ยามอาทิตย์อัสดงลาลับขอบฟ้าระหว่างเดินทางเข้าที่พัก

ค่ำ              นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Niva Lodge  หรือระดับเทียบเท่าพร้อมรับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก

 

 

วันที่สอง     เทือกเขานากาโก๊ด – กาฐมาณฑุ – โภครา (B/L/D)

เช้าตรู่         เดินสัมผัสมนตร์เสน่ห์แห่งขุนเขาโดยรอบ พบบรรยากาศหนาวเย็น ไอหมอก และหยดน้ำค้างบนยอดหญ้า
รอชมบรรยากาศแสงตะวันขึ้นตัดขอบฟ้า เหนือหุบเขาที่ตั้งตระหง่าน อย่างน่าหลงไหล..

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม...  รับเครื่องดื่มร้อนๆ เพื่อเพิ่มความอบอุ่นแก่ร่างกาย อิสระในการพักผ่อน
ดื่มด่ำกับความงามทางธรรมชาติที่น่ามหัศจรรย์ และอากาศที่บริสุทธิ์ สัมผัสบรรยากาศจากต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ และลมภูเขา
หากโชคดี ท่านอาจจะมีโอกาสได้ชม ยอดเขาเอเวอร์เรส จากจุดจุดนี้แม้จะเพียงจุดเล็ก ๆ แต่ก็นับเป็นความภาคภูมิใจที่น่าจดจำ
เมื่อได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางออกจากเทือกเขานากาโก๊ด มุ่งหน้าสู่ เมืองกาฐมาณฑุ โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่โภครา
โดยสายการบิน ภายในประเทศ ( Flight at 15.25 P.M.)

15.50          เดินทางถึงเมืองโภคราที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเนปาลในการเริ่มต้นเดินทางผจญภัย
และล่องแพมีทั้งทะเลสาบพีวาและยอดเขามัจฉาปูชเรที่สูงเด่นตระหง่าน (6,977 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล) เป็นฉากหลังของหุบเขาแห่งนี้
ก่อเกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและมีมนต์ขลัง หุบเขาที่อยู่รายล้อมโปขระเปรียบเสมือนบ้านของหมู่ไม้ที่ขึ้นอยู่ขนัดแน่น
มีแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกราก ทะเลสาบใสแจ๋ว และทิวทัศน์ของเทือกเขาหิมาลัยที่มีชื่อเสียงของโลก นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ในฝันของนักท่องเที่ยว
ที่ชอบการผจญภัย โดยเฉพาะที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นการเดินขึ้นเขาเพื่อพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก
ซึ่งก็คือเอเวอร์เรสต์นั่นเองระหว่างเดินทางเข้าสู่ที่พัก นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์อพยพชาวทิเบตและตลาดกลางคืน
ท่านจะจะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบตซึ่งอพยพมาทางตอนเหนอของเนปาลในคราวที่จีนบุกกรุงซาลาและประกาศให้ทิเบต
เป็นส่วนหนึ่งของจีน พร้อมจับจ่ายสินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะพรมพื้นเมืองที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่จะซื้อติดไม้ติดมือกลับประเทศด้วยเสมอ 
โดยศูนย์อพยพแห่งนี้ยังคงได้รับการดูแลจากองค์การยูเนสโก

ค่ำ               รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก เข้าที่พัก Land Mark หรือระดับเทียบเท่า

 


วันที่สาม        โภครา – กาฐมาณฑุ (B/L/D)

เช้าตรู่        นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิว เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ยอดเขาซารังโก๊ด (Sarangkot)
 โดยยอดเขาแห่งนี้สูง 1,592 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ได้รับการยกย่องว่า "สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก"
สัมผัสประสบการณ์ขุนเขาเปลี่ยนสียามพระอาทิตย์ขึ้นอันน่าประทับใจ จากยอดเขา ณ จุดนี้ ท่านสามารถมองเห็น เขามัจฉาปูชาเร,
เขาอันนะปุรณะ 1, อันนะปรณะ 2 และแนวเทือกเขาหิมาลัย ทอดตัวเป็นแนวยาวตัดกับขอบฟ้ากว้างสะอาดตา
แนวเทือกเขาจะเปลี่ยนความงามตามความสว่างของพระอาทิตย์ ที่จะค่อย ๆ ฉายสีทองอาบแนวเขาทีละเล็กทีละน้อย
ที่ละยอด ที่ละลูก จากฝั่งตะวันออก ยังฝั่งตะวันออก นับเป็นประสบการณ์และความทรงจำที่ยากจะลืมเลือน
ระหว่างทางทำท่านสักการะขอพรที่วัด ฮินดู ( Bindyabasini Temple ) ซึ่งเป็นวัดที่ชาวเนปาลีให้ความเคารพ และสักการะ
โดยจะมีพิธีทำบุญเฉพาะในวันอังคารและวันเสาร์เท่านั้น หากเป็นวันพิธีใหญ่ๆ ชาวเนปาลลีจะมีพิธีกาบูชายันต์ด้วยสัตว์เล็ก ใหญ่
ตลอดทั้งวันที่พิธีประกอบพิธีกรรม จากนั้นทำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
หลังจากนั้นเดินทางสู่ น้ำตกเดวี(Devi’s Fall) น้ำตกที่ลึกที่สุด ชม ถ้ำพระศิวะ (Kubteswra cave) เป็น ถ้ำที่อยู่ใต้ดิน
ภายในจะประดิษฐานรูปสลักของพระศิวะองค์ใหญ่เต็มองค์โดยทั่วไปจะมีโอกาสเข้าชมน้อยมาก
เนื่องจากจะมีน้ำซึมเข้ามาภายในถ้ำและเชิญซื้อพรมขนสัตว์ฝีมือดี ณ ค่ายอพยพชาวธิเบต (Tibet Camp)

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น นําท่านชมทะเลสาปฟีว่า (Phewa Lake) ทะเลสาปน้ำจืดขนาดใหญ่เป็น 1 ใน 3 ที่มีอยู่ในประเทศ
ให้ท่านได้สนุกสนานกับการพายเรือเล่นรอบ ๆ ทะเลสาบ และชม วัดบาราฮี(Barahi Temple) หรือพระนางปราวตี
ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาป ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับนครกาฐมาณฑุ โดยรถยนต์ที่เตรียมไว้ อิสระในการพักผ่อน

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร กลับสู่ที่พัก Royal Singi  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันทีสี่          กาฐมัณฑุ (B/L/D)

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม...หลังจากรับประทานอาหารเช้านำท่านชม “เจดีย์พุทธนาท (Boundhanath)”
ซึ่งเป็นโบราณสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในกาฐมัณฑุมีพระเนตรมองเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า
ที่ทรงทอดมองไปได้รอบทิศบนฐานรูปแปดเหลี่ยมและมีกงล้อหมุนไปได้โดยรอบฐาน นำท่านเยี่ยมชม “วัดปศุปฏินาถ” ( Pashupatinath Temple )
เป็นวัดสำคัญทางศาสนาฮินดู ที่มี ชื่อเสียงด้านงานสถาปัตยกรรมที่สวยงาม  และยังมีหลังคาสีทองสองชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าภูบาลสิงห์
แห่งราชวงศ์มัลละตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ภัคมาติ อีกทั้งที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการแสวงบุญประจำปีของมหา ศิวะราตร
ี…ชม พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน (Patan Durbar Square) จากนั้นเยี่ยมชมกาฐมณฑป (Kasthamandap)
อาคาร หรือเรือนไม้สีดำ หลังคาสามชั้น ที่เชื่อกันว่าสร้างจากไม้เพียงต้นเดียว ในตอนต้นศตวรรษที่ 16 ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมือง   กาฐมาณฑุ แห่งนี้

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในเมืองกาฐมาณฑุ
ชม เมืองลลิตปูร์(Lalitpur) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  “เมืองปาทัน” Patan เมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามที่สําคัญ1ใน4 เมืองแห่งหุบเขากาฐมาณฑุ
ที่เป็นหุบเขามรดกโลกตั้งแต่ปี ค .ศ.1979 ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน (Patan Durbar Square) ,วัดทองคำ Golden Temple 
จากนั้นเชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจําพวก ลูกปัดราคาพิเศษ สร้อยคอที่ร้อยมาจากหิน ราคาถูกมากพระพุทธรูป
พระโพธิสัตว์ที่แกะสลักด้วยมือโดยช่างชาวพุทธอันเลื่องชื่อของประเทศเนปาล
ค่ำ           บริการอาหารค่ำที่ร้านอาหาร จากนั้น นำท่านกลับสู่ที่พัก Royal Singi  หรือระดับเทียบเท่า พร้อมอิสระยามค่ำคืน

 

 

 

วันที่ห้า          กาฐมัณฑุ – กรุงเทพฯ (B/--/--)

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
                  นำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ
13.35 น.     เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 320
18.15 น.     ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ:
การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม
แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มีและจะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

 

 

 

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ ท่านละ พัก ห้องละ2ท่าน ท่านละ
40,900   บาท
พักเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ

6,500      บาท

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-  ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไปและกลับระหว่างกรุงเทพฯ – นครกาฐมาณฑุโดยสายการบินไทย (Thai Airways)
-  ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทาง กาฐมาณฑุ-โปคราโดยสายการบินภายในประเทศเนปาล
-  ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุในรายการ
-  ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ, ค่ารถในระหว่างการเดินทางโดยตลอดทุกจุดที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าธรรมเนียมผ่านประตูสถานที่ต่างๆ ทุกแห่งตามรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ชาวพื้นเมืองคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางในเนปาล
- Ticket Insurances, Fuel Surcharges
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเนปาล Nepal visa
- ค่าภาษีสนามบินกาฐมาณฑุ KTM Airport Tax + ภาษีการท่องเที่ยว Tourist Fee
- ค่าประกันอุบัติเหตุ Personal Insuranceในการเดินทาง ชดเชยค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 1,000,000. - บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าว
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (คํานวณจากค่าบริการรวม)
- ค่าธรรมเนียมการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต 3% (Visa, Amex, Master) และ 4% (Dinner) - (คํานวณจากค่าบริการรวม VAT)
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ 2 USD / วัน / ท่าน, สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของท่าน

 

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.