update 01/02/2014
you are on page > ทัวร์ นิวซีแลนด์ 6 วัน โอ๊คแลนด์ โรโทรัว เทาโป
 
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ
 

ชื่อ  ทัวร์ นิวซีแลนด์ 6 วัน โอ๊คแลนด์ โรโทรัว เทาโป

รหัส NZBW01

วันที่
22 -27 กุมภาพันธ์ 2557
15 -20 / 22 -27 มีนาคม 2557

 

วันแรก    กรุงเทพฯ –  อ๊อคแลนด์

16.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 4  แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG)
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.45 น.  เหิรฟ้าสู่ อ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์  โดยเที่ยวบินที่  TG 491


วันที่สอง   อ๊อคแลนด์ ชมเมือง – ผ่านชมสะพานฮาร์เบอร์ – เม้าท์อีเดน – ช้อปปิ้งย่านควีนส์  สตรีท

12.05 น.    เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองชมเมืองอ็อคแลนด์
เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ
ชมสะพานฮาร์เบอร์ ชมเขาอีเดน ภูเขาไฟที่ดับแล้ว สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอ็อคแลนด์แลนด์ทั้งเมืองได้อย่างชัดเจนแบบ 360 องศา
จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยบนถนนควีนส์  ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิด
หรือท่านยังสามารถเข้าชมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ  อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   AUCKLAND CITY HOBSON ST  HOTEL  หรือเทียบเท่า


วันที่สาม    อ๊อคแลนด์ – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – โรโตรัว – ชมการแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ

เช้า      รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่
มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก
ไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงที่เปล่งประกายในถ้ำที่มืดมิดและท่านจะได้ชมความงดงาม
พร้อมชมถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน แบบ บาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว
เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพที่ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองนี้มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหาร
ได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าแฮงงิ (HANGI)
นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUDIMA ROTORUA HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ         รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี  พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี  ณ ห้องอาหารในโรงแรม

 

วันที่สี่     โรโตรัว – เรนโบว์ สปิงส์ – อโกรโดม – ล่องเรือชมความงามทะเลสาบโรโตรัว – ชมศูนย์วัฒนธรรมของ ชาวเมารี – ช้อปปิ้ง

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันปลาเทร้า ที่มีปลาเทร้านับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาต
ิและสัตว์ต่าง ๆ ท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์  นำท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME)
ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว
ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและแสดงความสามารถของแกะที่มีความแตกต่างกันของสายพันธุ์ต่างๆ
ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะและการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
 นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวคุณภาพสูงที่ทำมาจากแกะพันธ์ต่าง ๆ  ของฟาร์มแห่งนี้
นำท่านล่องเรือ Lakeland Queen ในทะเลสาบโรโตรัว

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ
ชมความงามของทะเลสาบโรโตรัว ทะเลสาบแห่งนี้ได้ชื่อมาจากภาษาเมารีแปลว่า “ทะเลสาบแห่งที่สอง”
เป็นทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟที่ระเบิดเมื่อหลายร้อยปีก่อนและยังมีทะเลสาบเล็ก ๆ อีกหลายแห่งในบริเวณที่อยู่ใกล้กันนี้
ชมทัศนียภาพที่งดงามของเมืองโรโครัว

นำท่านสู่ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้
และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือดสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดิน
โดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ  อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SUDIMA HOTEL ROTORUA  หรือเทียบเท่าวันที่ห้า      โรโตรัว –  ทะเลสาบเทาโป ชมน้ำตกฮู้ก้า – ชมการกระโดดบันจี้ – อ๊อคแลนด์

เช้า        รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง
นำท่านชมน้ำตกฮูก้า อันงดงามเป็นแหล่งกำเหนิดของแม่น้ำไวคาโตสายน้ำจะกระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และข้ามชั้นหินสูง 11 เมตร
กลายเป็นน้ำตกที่สวยงามยามต้องแสงแดด นอกจากนี้ยังไห้ท่านได้ ชมการนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทที่ตื่นเต้นของเกาะเหนือ  ชมการกระโดดบันจี้
ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่พลาดไม่ได้เลยเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด
์(รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)


เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคารหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอ็อคแลนด์  พร้อมชมความงามระหว่างทาง
ถึงอ็อคแลนด์ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย ซึ่งบนถนนควีนส์

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ  ณ ร้านอาหารไทย   นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  AUCKLAND CITY HOBSON ST HOTEL  หรือเทียบเท่า


วันที่หก     อ๊อคแลนด์  - กรุงเทพฯ

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัยหรือจะเดินเล่นริมอ่าว ช้อปปิ้งย่านควีนส์สตรีท 
หรือจะเล่นคาสิในที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์  

11.30 น.     จากนั้นเดินทางสู่สนามบินนานาชาติของเมืองอ็อคแลนด์
14.50 น.    ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG492
20.50 น.    เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ

 

คณะผู้เดินทาง

ราคารวมตั๋ว
มกราคม57

ราคารวมตั๋ว
กุมภาพันธ์57
มีนาคม57

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง

ผู้ใหญ่  ( ห้องคู่ )

65,900.- บาท

63,900.- บาท

31,900.- บาท

เด็กอายุตำกว่า 12 ปีพักกับ 1 ผู้ใหญ่

59,900.- บาท

57,900.- บาท

29,900.- บาท

เด็กอายุตำกว่า 12 ปีพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง

54,900.- บาท

52,900.- บาท

27,900.- บาท

เด็กอายุตำกว่า 12 ปีพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง

51,900.- บาท

49,900.- บาท

25,900.- บาท

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ    

6,900.- บาท

6,900.- บาท

6,900.- บาท

ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด

1,000.- บาท

1,000.- บาท

1,000.- บาท

 

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 15 ท่าน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบิน

อัตรานี่รวม 
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG)
- ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ( เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย )
- ค่าน้ำมันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ  วันที่  6 พฤศจิกายน 2556
และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ำมันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้


อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
เพราะโรงแรมส่วนใหญไม่มีพนักงานยกกระเป๋า
- ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่ากรุ๊ป 2,900 บาท และ วีซ่าเดี่ยว  5,100 บาท

 

 

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.