update 01/02/2014
you are on page >ทัวร์ นิวซีแลนด์ 6 วัน ไคร์สท์เชิร์ช – ดะนีดิน  - ควีนส์ทาวน์ – เม้าท์คุ้ก –เทคาโป
 
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ
 

ชื่อ  ทัวร์ นิวซีแลนด์ 6 วัน ไคร์สท์เชิร์ช – ดะนีดิน  - ควีนส์ทาวน์ – เม้าท์คุ้ก –เทคาโป พิเศษ  !!! เมนูพิเศษ กุ้งมังกรทะเลใต้ พร้อมเป๋าฮื้อ

รหัส NZBW02

วันที่
21 -26 กุมภาพันธ์ 2557
7 -12 / 21 – 26 มีนาคม 2557

 

วันแรก     กรุงเทพฯ – ไคร์สท์เชิร์ช

10.00 น.     คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K
เคาน์เตอร์ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง
12.30 น.     เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์  โดยเที่ยวบินที่  SQ 975
16.05 น.     เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน
19.45 น.      ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิร์ช โดยเที่ยวบินที่ SQ 297
วันที่สอง     ไคร์สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ดะนีดิน

10.30 น.   เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช เกาะใต้ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำท่านเดินทางสู่แอชเบอร์ตั้นแห่งที่ราบแคนเทอร์บูรี่ที่เต็มไปฟาร์มเลี้ยงแกะและวัว ที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศและ
ยังนำมาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว แวะพักพร้อมช้อปปิ้งสินค้ามากมาย

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคารนำชมตัว เมืองดะนิดินเมืองที่เคยเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ในยุคตื่นทอง
และได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสก๊อตแลนด์ ผ่านชมสถานที่สำคัญของเมือง ชมมหาวิทยาลัยโอทาโกซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์
ชมอาคารของสถานีรถไฟฟ้าที่เก่าแก่ ผ่านชมสวนรุกชาติแห่งเมืองดะนีดินที่ตกแต่งอย่างสวยงาม

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   DUNEDIN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

 


วันที่สาม      ดะนีดิน – ปราสาทลาร์นัค – ควีนส์ทาวน์ ชมการกระโดดบันจี้

เช้า         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชม  ปราสาทลาร์นัค  (LARNACH CASTLE) ปราสาทแบบสก็อตแลนด์แห่งเดียวในนิวซีแลนด์ ปราสาทนี้เป็นบ้านส่วนตัวของตระกูลบาร์เกอร์
ใช้เวลาหลายปีในการปรับปรุงปราสาทให้คงเดิมอย่างตระการตา ให้ท่านเข้าชมการตกแต่งภายในที่สวยงาม อาทิเช่น
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในสมัยก่อน และห้องต่างๆมากมาย

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
ผ่านชมการกระโดดบันจี้ ( KAWARAU BRIDGE BUNGY )  แห่งแรกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก 
และเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์กระโดดจากสะพานคาวารัวด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน
จากนั้นให้ท่านได้อิสระหรือจะลองสัมผัสความเร็วอันน่าตื่นเต้นของเรือเร็วเจ็ทโบ๊ทที่วิ่งด้วยความเร็วสูงไปตามแม่น้ำสายเล็ก ๆ และโขดหินอันสูงชัน
(การกระโดดบันจี้และการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท เป็นทัวร์นอกรายการ      สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ )


ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HEARTLAND QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่      ควีนส์ทาวน์ – กระเช้ากอนโคล่าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค – แอร์โร่ทาวน์ – โอมาราม่า

เช้า        รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีคท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูง
ที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เข้าพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามด้านล่างพร้อมชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆที่ยังคงรักษาบรรยากาศของยุคตื่นทองในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 แต่เป็นการพบทองเพียงระยะสั้นๆ
 เชิญท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเลือกซื้อของพื้นเมืองเป็นของฝาก ผ่านเมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้สด
แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์         จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอมาราม่า เมืองเล็กๆที่สวยงามบนที่ราบสูงที่ท่านสามารถมองเห็น
เทือกเขาสูงที่สวยงามเมืองแห่งนี้อยู่ในเขตที่ราบสูงแม็กเคนซี
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TWIZEL  MACKENZIE COUNTRY HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ แบบตะวันตกในโรงแรม

 

 

วันที่ห้า      เมาท์คุ้ก – ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทะเลสาบทัสมาน – เทคาโป – แอชเบอร์ตั้น – ไครสท์เชิรช์

เช้า         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นเดินทางต่อไปยังเม้าท์คุ้กผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ของยอดเขาเมาท์คุ้ก
 บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอาโอรากิ  ( Aoraki National Park )  และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์
นำท่านเดินทางจากหมู่บ้านเม้าท์คุ้กตามถนนสายทัสมานวัลเลย์สู่ทะเลสาบทัสมาน ระหว่างทางท่านจะสามารถชมความงามของยอดเขาต่าง ๆ
ที่ปกคลุมด้วยนำแข็งรวมถึงยอดเขาเมาท์คุ้กอย่างใกล้ชิด จากนั้นนำท่านสู่ทะเลสาบทัสมาน (GLACIER EXPLOLER CRUISE )
ที่ท่านจะได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งที่เป็นรูปทรงต่าง ๆ ใกล้ชิดพร้อมทั้งคำบรรยายจากไกด์ 
เนื่องจากภาวะโลกร้อนทำให้ก้อนน้ำแข็งละลายมากขึ้นทุกปีดังนั้นรูปทรงของก้อนน้ำแข็งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี
(ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบและเด็กอายุ 4-9 ขวบต้องมีผู้ใหญ่ดูแลตลอดการล่องเรือเพื่อความปรอดภัย หรือขึ้นอยู่กับการพิจาณาของเจ้าหน้าที่)

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหล
ลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็กน่ารัก CHURCH OF GOOD SHEPHERD
โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์  จากนั้นเดินทางสู่ไคร้สท์เชิร์ชแวะเมืองแอชเบอร์ตั้นที่อยู่ในเขตที่ราบแคนเทอร์เบอร์รี่ที่เต็มไปด้วยฟาร์มแกะ
ฟาร์มวัว และให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะครีมบำรุงผิวหรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของนิวซีแลนด์ เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน  พร้อมเป๋าฮื้อและ กุ้งมังกรทะเลใต้
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SUDIMA AIRPORT CHRISTCHURCH   HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก    ไคร์สท์เชอร์ช – กรุงเทพฯ

เช้า        รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช
11.50 น.     เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์  โดยเที่ยวบินที่  SQ 298    
17.40 น.     เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน
18.50 น.     ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ SQ 978
20.05 น.     เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ       

 

 

คณะผู้เดินทาง

ราคารวมตั๋ว
มกราคม 2557

ราคารวมตั๋ว
กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

76,900.- บาท

74,900.- บาท

40,900.- บาท

เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่         

70,900.- บาท

68,900.- บาท

37,900.- บาท

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง

66,900.- บาท

64,900.- บาท

33,900.- บาท

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง

61,900.- บาท

59,900.- บาท

31,900.- บาท

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  

 8,900.- บาท

 8,900.- บาท

 8,900.- บาท

ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด

 1,000.- บาท

 1,000.- บาท

 1,000.- บาท

 

ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์  วีซ่ากรุ๊ป 2,900 บาท และ วีซ่าเดี่ยว  5,100 บาท
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบิน
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 15 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 15 ท่าน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** กรณีออกตั๋วแล้วไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้  ( NO REFUND )  เพราะเป็นเงื่อนไขพิเศษของตั๋วหมู่คณะจากสายการบิน
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็นแบบรีสอร์ทที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชั้นเพื่อความปลอดภัยจากแผ่นดินไหวและการเที่ยวประเทศของนิวซีแลนด์เป็นการชมธรรมชาติที่นั่งรถยาวในแต่ละวัน

อัตรานี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินสิงคโปร์  แอร์ไลน์ส (SQ)
- ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)  ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
- ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที 3 พฤศจิกายน 2556
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี้

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
- ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่ากรุ๊ป 2,900 บาท ต่อท่าน(ยื่นพร้อมกันทั้งคณะใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทำการ
และเข้าประเทศนิวซีแลนด์พร้อมกัน )วีซ่าเดี่ยว 5,100 บาทต่อท่าน
- กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน
ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ

 

 

 

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.