update 01/02/2014
you are on page > ทัวร์ นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ – เกาะใต้ 7 วัน เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ 7 วันโดยสายการบินไทย
 
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ
 

ชื่อ  ทัวร์ นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ – เกาะใต้ 7 วัน เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ 7 วันโดยสายการบินไทย

รหัส NZBW03

วันที่
22 -28 กุมภาพันธ์ 2557
1 – 7 / 15 - 21 / 22 -28 มีนาคม 2557

 

วันแรก             กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด

16.30 น.          คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG)
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง
18.40 น.          ออกเดินทางสู่อ็อคแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491


วันที่สอง           อ๊อคแลนด์ – โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี – ชมการแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ

12.15 น.    เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่เมืองโรโตรัว
เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการ
นำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ
ของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุด      นำท่านสู่ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมาร
ี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่ง
จากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ

ค่ำ   รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี  
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ROTORUA SUDIMA  HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม          โรโตรัว – เรนโบว์ สปริงส์ – อโกรโดม ฟาร์ม – อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงส์ (RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าท์
ที่มีปลาเทร้าท์นับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์
นำท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว
ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์
ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย นำท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า
การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาร์เบอร์ นำท่านผ่านชมย่าน Queen street
ที่เป็นถนนสายสำคัญย่านการค้า และตึกสำคัญของเมือง ผ่านชมย่าน Parnell Village ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม
รวมถึง Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจำนวนมาก
และบางครั้งสวนแห่งนี้ยังได้จัดงานคอนเสริ์ตกลางแจ้ง 

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ
.......  ออกเดินทางจากอ็อคแลนด์โดยสายการบินภายในประเทศ  เที่ยวบินที่
......   ถึงสนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช    
 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SUDIMA HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่               ไคร้สท์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – เม้าท์คุก – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์

เช้า           รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชม ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุจากธารน้ำแข็งไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ
สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีที่ช่วยงานชาวนิวซีแลนด์มาช้านาน และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็กน่ารัก
CHURCH OF GOOD SHEPHERD ซึ่งปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆอยู่

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน  อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ณ จุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก
บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุกที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี
(สำหรับท่านที่สนใจจะนั่งเฮลิปคอปเตอร์ชมยอดเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) เดินทางต่อสู่ควีนส์ทาวน์ ผ่านเมืองโอมารามา
จากนั้นแวะไร่ผลไม้ที่เมืองครอมเวลล์  ให้ท่านได้เลือกซื้อผลไม่สดหรืออบแห้ง จากนั้นเดินทางผ่านหุบเขาสู่เมืองควีนส์ทาวน์ที่สวยงาม

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  HEARTLAND  QUEENSTOWN  HOTEL  หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า             ควีนส์ทาวน์ – กระเช้ากอนโดล่า สู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค – ดะนีดิน

เช้า          รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ให้ท่านได้ทำกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมืองมาถึงประเทศนิวซีแลนด์คือการชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว
เป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก
และเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร
สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน  หรือจะนั่งเรือเร็วเจ็ท โบ๊ท ที่จะพาเราล่องไปตามลำธารสายเล็ก ๆ
ที่มีโขดหินสูงและน้ำที่ใสไหลเชี่ยวและความแรงของเรือเจ็ทที่หมุนได้ 360 องศาทำให้ท่านได้ตื่นเต้นและเสียวสุด ๆ
(หากท่านต้องการทดสอบความกล้าในการกระโดดบันจี้ หรือการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์เพื่อเช็คราคาและจองล่วงหน้า)


นำท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่า สู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค ท่านจะได้สัมผัสความงามของเมืองควีนส์ทาวน์และทะเลสาบวาคาทีปูในอีกมุมหนึ่ง และยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทยจากนั้นเดินทางสู่เมืองดะนีดินเมืองแห่งสก็อตแลนด์ที่สวยงามริมอ่าวโอทาโก

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   SCENIC DUNEDIN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก      ดะนีดิน – ปราสาทลาร์นัค – ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า          รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำชมตัวเมืองดะนีดิน เมืองที่เคยเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ในยุคตื่นทองและได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสก๊อตแลนด์
ผ่านชมสถานที่สำคัญของเมืองชมมหาวิทยาลัยโอทาโกซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์ ชมอาคารของสถานีรถไฟฟ้าที่เก่าแก่
ผ่านชมสวนรุกชาติแห่งเมืองดะนีดินที่ตกแต่งอย่างสวยงาม นำท่านชม  ปราสาทลาร์นัค  (LARNACH CASTLE) ปราสาทแบบ
สก็อตแลนด์แห่งเดียวในนิวซีแลนด์ ปราสาทนี้เป็นบ้านส่วนตัวของตระกูลบาร์เกอร์
ใช้เวลาหลายปีในการปรับปรุงปราสาทให้คงเดิมอย่างตระการตา ให้ท่านเข้าชมการตกแต่งภายในที่สวยงาม
อาทิเช่น เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในสมัยก่อน และห้องต่างๆมากมาย

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช ผ่านเมืองต่าง ๆ ริมทะเลที่สวยงามก่อนจะถึงเมืองแอชเบอร์ตั้นที่มีฟาร์มแกะมากมาย
และให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งร้านค้าเพื่อเป็นของฝาก

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน  ณ ภัตตาคารพร้อมเป๋าฮื้อทะเลใต้และกุ้งมังกร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก    SUDIMA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด     ไคร้สท์เชอร์ช – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
......                  เดินทางสู่ อ็อคแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ
.......                 ถึงสนามบินอ็อคแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
14.30 น.           ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 492
20.30 น.           เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ...

 

 

คณะผู้เดินทาง

ราคารวมตั๋ว
มกราคม 2557

ราคารวมตั๋ว
กุมภาพันธ์ 2557
มีนาคม 2557

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

92,900.- บาท

90,900.- บาท

44,900.- บาท

เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่     

84,900.- บาท

82,900.- บาท

41,900.- บาท

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง

 80,900.- บาท

 78,900.- บาท

40,900.- บาท

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง

 77,900.- บาท

 75,900.- บาท

35,900.- บาท

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

  10,900.- บาท

  10,900.- บาท

10,900.- บาท

ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด

   1,500.- บาท

   1,500.- บาท

 1,500.- บาท

ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์  วีซ่ากรุ๊ป 2,900 บาท และ วีซ่าเดี่ยว  5,100 บาท
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 15 ท่านขึ้นไป หากจำนวนผู้โดยสารต่ำกว่า 15 ผู้ใหญ
่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG ) และสายการบินภายในประเทศ เจ๊ท สตาร์ (JQ) หรือ แอร์นิวซีแลนด์ (NZ)บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพราะขึ้นอยู่กับตารางการบินในแต่ละวัน
 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าน้ำมันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ  วันที่ 6 พฤศจิกายจน 2556 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ำมันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญไม่มีพนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์เริ่มวันที่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไปค่าวีซ่าเปลี่ยนเป็น วีซ่ากรุ๊ป 2,900 บาท และ วีซ่าเดี่ยว  5,100 บาท

 

 

 

 

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.