update 01/02/2014
you are on page > ทัวร์ นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ – เกาะใต้ 8  วัน เชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด์ 8 วันโดยสายการบินไทย
 
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ
 

ชื่อ  ทัวร์ นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ – เกาะใต้ 8  วัน เชิญท่านเดินทางสู่ประเทศนิวซีแลนด์ 8 วันโดยสายการบินไทย
พิเศษ  !!! เมนูกุ้งมังกรทะเลใต้และเป๋าฮื้อเลิศรส / พร้อมสะสมไมล์จากการบินไทย


รหัส NZBW04

วันที่
22 – 29 กุมภาพันธ์ 2557
1 – 8 / 15 -22 / 22 – 29 มีนาคม 2557

 

วันแรก             กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์

17.30 น.          คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG)
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง
18.45 น.          ออกเดินทางสู่อ็อคแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491

 

วันที่สอง           อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – ศุนย์วัฒนธรรมเมารี – ชมการแสดงของชาวเมรีพร้อมอาหารค่ำ

10.45 น.          เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ
มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์
ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ
ของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุด      นำท่านสู่ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี
อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพ
ที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ

ค่ำ       รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ROTORUA SUDIMA  HOTEL หรือเทียบเท่า

 


วันที่สาม โรโตรัว – เรนโบว์ สปริงส์ – อโกรโดม ฟาร์ม – อ็อคแลนดื – ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงส์ (RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าท์
ที่มีปลาเทร้าท์นับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์
นำท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวที
ให้ท่านชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิต
การตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย
นำท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงาม
เต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาร์เบอร์ นำท่านผ่านชมย่าน Queen street ที่เป็นถนนสายสำคัญย่านการค้า และตึกสำคัญของเมือง
ผ่านชมย่าน Parnell Village ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึง Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้
และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจำนวนมาก และบางครั้งสวนแห่งนี้ยังได้จัดงานคอนเสริ์ตกลางแจ้ง 

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ
.......             ออกเดินทางจากอ็อคแลนด์โดยสายการบินภายในประเทศ  เที่ยวบินที่ XXX
......              ถึงสนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SUDIMA AIRPORT CHRISTCHURCH   หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สี่       ไคร้สท์เชิร์ช – นั่งรถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ – โฮกิติกะ – ฟรานซ์โจเซฟ กลาเซียร์

เช้า       รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟไคร้สท์เชิร์ชเดินทางสู่สถานีอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRAIN )
 ให้ท่านนั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์  ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่า
เป็นเส้นทางซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะและต้นไม้หลากสีเปลื่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุด สลับกับภูเขาเขียวขจี
และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้าชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทาง
ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์  

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่าหินสีเขียว
นี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซื้อหยกเพื่อเป็นของฝาก
จากนั้นเดินทางสู่ฟรานซ์โจเซฟ เมืองที่งดงามแห่งหนึ่งของฝั่งตะวันตก

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร แบบตะวันตก
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  FOX GLACIER HEARLAND  HOTEL  หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า      ฟรานซ์โจเซฟ – ฟ๊อก กลาเซียร์ – ฮาสส์ – ทะลสาบวานาก้า – ควีนส์ทาวน์

เช้า         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นชม ฟรานซ์โจเซฟ  หรือ ฟ๊อก กลาเซียร์ ธารน้ำแข็งที่งดงามแห่งหนึ่งที่สวยงาม
ชมธารน้ำแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเวสต์แลนด์ เนชั่นแนลปาร์ก ที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอีกแห่งหนึ่งชมความมหัศจรรย์
ของธารน้ำแข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารน้ำแข็งสีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม

เที่ยว       รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก ณ ภัตตาคาร  

เดินทางต่อสู่ทะเลสาบวานาก้า เป็นเส้นทางที่ผ่านป่าฝนทางฝั่งตะวันตกและเป็นภูเขาสูสลับกับฟาร์มวัวและแกะ
และผ่านเข้าสู่ทะเลสาบวานาก้า ให้ทานได้ชมธรรมชาติและชีวิตของชาวเมืองที่สงบและน่าอยู่อีกเมือง จากนั้นเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ 

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  HEARTLAND QUEENSTOWN  HOTEL  หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่หก      ควีนทาวน์ – นั่งเรือกลไฟโบราณทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ – วอลเทอร์พีคฟาร์ม – กระเช้ากอนโดล่า สู่ อดเขาบ๊อบส์พีค

เช้า         รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ให้ท่านได้ทำกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมืองมาถึงประเทศนิวซีแลนด์คือการชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัวเป็นการกระโดดบันจี้
แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก การกระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร
สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพานและกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดอีกอย่างคือการนั่งเรือเร็วเจ็ท โบ๊ท ที่จะพาเราล่องไปตามลำธารสายเล็ก ๆ
ที่มีโขดหินสูงและน้ำที่ใสไหลเชี่ยวและความแรงของเรือเจ็ทที่หมุนได้ 360 องศาทำให้ท่านได้ตื่นเต้นและเสียวสุด ๆ
 (หากท่านต้องการทดสอบความกล้าในการกระโดดบันจี้ หรือการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์เพื่อตรวสอบราคา
และจองล่วงหน้าเพาะเป็นกีฬายอดนิยมจากทั่วโลกหากจองช้าอาจะเต็มได้)

นำท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่า สู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค ท่านจะได้สัมผัสความงามของเมืองควีนส์ทาวน์และทะเลสาบวาคาทีปูในอีกมุมหนึ่ง
และยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว  จากนั้นเดินทางสู่ทะเลสาบวาคาทีปูเพื่อ นั่งเรือกลไฟโบราณทีเอสเอส
เอิร์นสลอว์ (TSS Earnslaw) สู่ไร่วอลเทอร์พีคไฮคันทรีฟาร์ม   เป็นเรือกลไฟที่พึ่งมีอายุครบ 100 ร้อยปี ซึ่งใช้ในการขนถ่านหินในสมัยก่อน
และได้ดัดแปลงมาเป็นเรือสำหรับท่องเทียว ชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบวาคาทีปูและเมืองควีนส์ทาวน์ที่สวยงามโอบล้อมด้วยขุนเขา
ในบรรยากาศแสนโรแมนติกบนเรือ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ บาร์บีคิว ที่ร้านอาหารของวอลเทอร์พีค ฟาร์ม จากนั้นให้ท่านได้ ชมการแสดงการตัดขนแกะ
และสุนัขต้อนแกะ หรือจะเดินเล่นถ่านรูปบรรยากาศของฟาร์มริมทะเลสาบวาคาทีปู จนได้เวลาอันสมควรให้ท่านได้ล่องเรือกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์
จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค  ด้วยกระเช้าแบบปิดนั่งได้ 4 ท่าน โดยมีความยาว 730 เมตรจากเบื้องล่างสู่ยอดเขาที่สูง 790 เมตร
ให้ท่านได้ชมความงามของเมืองควีนทาวน์ที่โอบล้อมด้วยยอดเขาสูงเต็มไปด้วยหิมะในฤดูหนาว
ส่วนด้านล่างเป็นตังเมืองริมทะเลสาบใสสะอาดของน้ำในทะเลสาบวาคาทีปู ท่านสามารถมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างลดลั่น
กันไปตามไหล่เขา ริมทะเลสาบ ท่านยังสามารถมองเห็นยอดเขาและเส้นขอบฟ้าซึ่งเป็นภาพที่จะทำให้ท่านประทับใจ
จากนั้นให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งที่ควีสน์สตรีท มอลล์ของเมืองควีนส์ทาวน์ เมืองนี้ยังเป็นเมืองเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ที่ร้านค้าเปิด
ให้ท่านได้ช้อปปิ้งในยามค่ำคืนถึง 3 ทุ่มทุกวัน
ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  HEARTLAND QUEENSTOWN  HOTEL  หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่เจ็ด           ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ทาวน์ – โอมาราม่า – ทะลสาบเทคาโป – ชมเมืองไค้สท์เชอร์ช

เช้า       รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆที่ยังคงรักษาบรรยากาศของยุคตื่นทองในช่วงกลางศตวรรษที่ 19
แต่เป็นการพบทองเพียงระยะสั้นๆ  เชิญท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเลือกซื้อของพื้นเมืองเป็นของฝาก 
นำท่านเดินทางผ่านเมืองครอมเวลล์ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้นานาชนิดของนิวซีแลนด์ ก่อนเข้าสู่เขตที่ราบสูงแม๊คเคนซี่
แวะเมืองโอมาราม่าเมืองเล็กๆที่สวยงามบนที่ราบสูงที่สวยงามล้อมรอบด้วยภูเขาสูง

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอาโอรากิ  ( Aoraki National Park )  และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร
ยอดเขาที่มีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี          ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์หรือกิจกรรมการนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ำแข็งทัสมาน
ที่ท่านได้สัมผัสความงามของธารน้ำแข็งด้วยตัวท่านเอง ( การนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ำแข็งทัสมาน เป็นทัวร์นอกรายการ
สำหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) เดินทางต่อไปยังเมืองแอชเบอร์ตั้นที่เต็มไปด้วยฟาร์มเลี้ยงแกะ พร้อมให้ท่านได้แวะซื้อผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตจากครีมบำรุงผิว ไม่ว่าจะเป็นลาโนลีน ครีม หรือโลชั่นบำรุงผิว จากนั้นเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูกุ้งมังกร และเป๋าฮื้อทะเลใต้
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   SUDIMA AIRPORT  CHRISTCHURCH  หรือเทียบเท่า

 

วันที่แปด          ไคร้สท์เชิร์ช – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
......                  เดินทางสู่ อ็อคแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ
.......                 ถึงสนามบินอ็อคแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง       ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย )
13.10 น.           ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 492
20.25 น.           เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ...

 

คณะผู้เดินทาง

ราคารวมตั๋ว
มกราคม 2557

ราคารวมตั๋ว
กุมภาพันธ์2557
มีนาคม 2557

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

101,900.- บาท

99,900.- บาท

53,900.- บาท

เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่     

94,900.- บาท

92,900.- บาท

48,900.- บาท

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง

 87,900.- บาท

 85,900.- บาท

46,900.- บาท

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง

 81,900.- บาท

 79,900.- บาท

42,900.- บาท

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

 11,900.- บาท

 11,900.- บาท

11,900.- บาท

ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด

   1,800.- บาท

   1,800.- บาท

 1,800.- บาท

 

ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์  วีซ่ากรุ๊ป 2,900 บาท และ วีซ่าเดี่ยว  5,100 บาท
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 15 ท่านขึ้นไป หากจำนวนผู้โดยสารต่ำกว่า 15 ผู้ใหญ่
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบิน
*** ในกรณีที่ออกตั๋วแล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขของตั๋วแบบหมู่คณะ
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็นแบบรีสอร์ทที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและความสูงประมาณ 1-4 ชั้นเพื่อความปลอดภัยจากแผ่นดินไหว และการเที่ยวประเทศของนิวซีแลนด์เป็นการชมธรรมชาติที่นั่งรถยาวในแต่ละวัน

อัตรานี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG ) และสายการบินภายในประเทศ เจ๊ท สตาร์ (JQ) หรือ แอร์นิวซีแลนด์ (NZ)บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพราะขึ้นอยู่กับตารางการบินในแต่ละวัน
-ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
-ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
-ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
-ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
-ค่าน้ำมันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ำมันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้


อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
-ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
-ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
เพราะโรงแรมส่วนใหญไม่มีพนักงานยกกระเป๋า
-ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์เริ่มวันที่ วีซ่ากรุ๊ป 2,900 บาท และ วีซ่าเดี่ยว  5,100 บาท

 

 

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.