update 27/01/2014
you are on page >ทัวร์ เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน
 
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ
 

ชื่อ  ทัวร์ เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน

รหัส VNCG 01

วันที่   
13 – 16 กุมภาพันธ์ , 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557
6 – 9 , 13 – 16 , 20 – 23 , 27 -30 มีนาคม 2557
4 – 7, 24 – 27 เมษายน 2557
3 – 6 , 10 – 13, 15 – 18, 22 – 25 พฤษภาคม 2557

ฮานอย เที่ยวชมสุสานประธานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี
บ้านพักโฮจิมินห์ วัดเจดีย์เสาเดียว วิหารวรรณกรรม ทะเลสาบคืนดาบ
ศาลเจ้าหง็อกเซิน ช้อบปิ้งถนนเก่า36 สาย  นั่งรถไฟตู้นอนปรับอากาศวีไอพี
สู่ซาปาสัมผัสไอหมอกและหลากหลายชนเผ่าผู้น่ารักแห่งซาปา
(4วัน/3คืน) บินสบายๆ โดยสายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ (QR)
พักโรงแรมระดับ 4 ดาวที่ซาปา
เที่ยวฮานอยครบรส  นั่งรถไฟตู้นอนหรูสู่ซาปา
หมู่บ้านชาวเขา ตลาดซาปา ภูเขาฮามรอง น้ำตกสีเงิน โบสถ์ซาปา
พิเศษ .... บุฟเฟ่ต์นานาชาติกว่า 150 ชนิด + แหนมเนืองสูตรต้นตำรับ
วันแรกของการเดินทาง         กรุงเทพฯ – ฮานอย – ลาวไก “รถไฟตู้นอน”

10.00 น.      ผู้เดินทางทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่าง ประเทศ เคาเตอร์สายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ (QR)
 พบเจ้าหน้าที่ ของ  Colorful World คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

12.50 น.      เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินการ์ต้าร์ เที่ยวบินที่ QR828

14.55 น.       เดินทางถึง สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางสู่ กรุงฮานอย
กรุงฮานอย (อยู่ห่างจากตัวเมืองฮานอยประมาณ 45 กม.) ระหว่างเดินทางสู่  ตัวเมืองกรุงฮานอย ชื่นชมกับทัศนียภาพของตัวเมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ
เวียดนามปัจจุบันสภาพตึกส่วนใหญ่เป็นตึกเก่า สไตส์ โคโลเนียล เป็นอิทธิพลจากยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองฮานอยตั้งอยู่ริมแม่น้ำดำและแม่น้ำแดง
เมืองนี้เคยมีชื่อเรียกต่างๆ กันมาแต่ในอดีต เช่น เมืองทังลอง แปลว่า เมืองมังกรผงาดฟ้า   บางครั้งเรียกว่า  เมืองโดงกึง แปลว่าเมืองหลวงทางทิศตะวันออก
ปัจจุบัน  กรุงฮานอยเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาติ มีสถานที่น่าสนใจมากมาย ณ ย่านชุมชนเก่าแก่มีถนนแคบๆ
เรียกชื่อถนน ตามสินค้าที่วางขาย เช่น ถนนผ้าไหม ถนนกระดาษ  ถนนเสื่อ เป็นต้น ชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย
มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้   ชม วัดหง็อกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ
ในทะเลสาบ  มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นนำท่านอิสระในการช้อปปิ้งที่ ถนนย่านการค้า 36 สาย
แต่ละถนนจะขายสินค้าเฉพาะอย่าง  เช่น ผ้าไหม ฝ้าย   รองเท้า  กระเป๋า ของที่ระลึก

เย็น            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) หลังจากรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่ใกล้สถานีรถไฟฮานอยเพื่อทำภาระกิจส่วนตัวก่อนขึ้นรถไฟ

20.30 น.     ออกเดินทางสู่ จังหวัดลาวไก โดย รถไฟตู้นอนปรับอากาศ ขบวน ORIENTAL EXPRESS หรือเทียบเท่า
ด้วยระยะทางประมาณ 330 กิโลเมตร ใช้พักผ่อนราตรีสวัสดิ์  ( นอนบนรถไฟห้องละ 4 ท่าน มี 4 เตียง )

 

วันที่สองของการเดินทาง              ลาวไก – ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา

06.00 น.       เดินทางถึงสถานีรถไฟจังหวัดลาวไก  (กรุณาทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยบนรถไฟ) จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่
เมืองซาปา โดยรถโค้ชปรับอากาศ “ซาปา” เป็นอำเภอหนึ่งที่ตั้งอยู่ใน จังหวัดลาวไก (ระยะทางห่างประมาณ 30 กิโลเมตร)  ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1, 500 เมตร


07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)

09.00 น.      นำท่านชม หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (CAT CAT VILLAGE) ชาวเขาเผ่าม้งดำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้าน และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได
ที่สวยงามสุดลูกหูลูกตาชมทัศนียภาพเมืองซาปาที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขา   ตลอดเส้นทางเดินชมหมู่บ้านและชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเพลินเพลิน
กับการช้อปปิ้งอุดหนุนสินค้า   พื้นเมืองของชาวเขาที่ถักทอด้วยมืออย่างประณีต  เช่น ผ้าพันคอ กระโปรง เสื้อปัก กระเป๋า กำไลข้อมือ เป็นต้น

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (3)

13.00 น.      นำท่านชมทัศนียภาพ และทะเลหมอก บนยอดเขา ฮามรอง (HAM RONG MOUNTAIN) เป็นสวนสาธารณะบน ยอดเขาของชาวเมืองซาปา
ตื่นตาตื่นใจกับภาพทิวทัศน์ของเมืองซาปา และนานาดอกไม้ในแต่ละฤดู
หลังจากนั้นนำท่านชม โบสถ์เก่าสไตล์ฝรั่งเศสนำท่านเดินชม เมืองซาปา ยามเย็น  ชม ตลาดซาปา ซึ่งมากมายไปด้วยชนเผ่าต่างๆ
ที่ออกมาจับจ่ายซื้อขายกันอย่างมีสีสัน

18.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (4)    อิสระกับการเดินทางบรรยากาศค่ำคืนเมืองซาปา

19.00 น.       นำท่านเข้าสู่ที่พัก พัก ณ  SUNNY MOUNTAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สามของการเดินทาง      ซาปา – หมู่บ้านชาวเขา Tavan Village – น้ำตกสีเงิน – ตลาดชายแดนเวียดนามจีน – ฮานอย

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก (5) ท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขา  (TA VAN VILLAGE)
อิสระช้อปปิ้งถ่ายรูปตามอัธยาศัย ตลอดการเดินทางที่หมู่บ้านนี้ท่านจะได้สัมผัสและชมวิวทิวทัศน์อย่างนาขั้นบันไดกว้างสุดลูกหูลูกตา
อีกทั้งธารน้ำตกทอดยาวตัดผ่านหมู่บ้านสวยงามมาก

กลางวัน              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) นำท่านชม ท่านชม น้ำตกสีเงิน (SILVER WATER FALL) ชาวเวียดนามเรียกว่า Thac Bac
ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปาและมีความงดงามทางธรรมชาติ นอกจากนี้ท่านสามารถถ่ายรูปวิวได้ 360 องศา บน สะพานในสายหมอก (RATTAN BRIDGE)

16.00 น.            อำลาเมืองซาปา เดินทางสู่เมืองลาวไก เพื่อนำท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย ก่อนเดินทางให้ท่านอิสระสำหรับทุกท่าน
ช้อปปิ้งที่ COC LEU MARKET เป็นตลาดชายแดนระหว่างเวียดนามและจีน เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่น  
อาทิเช่น ของเล่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ ผลไม้สด เป็นต้น

ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)

19.30 น.            นำท่านขึ้นรถไฟ ตู้นอน VIP

20.00 น.            ออกเดินทางสู่เมืองฮานอย โดย รถไฟตู้นอนปรับอากาศ ขบวน ORIENTAL EXPRESS หรือเทียบเท่าด้วยระยะทาง กว่า 330 กิโลเมตร
พักผ่อนราตรีสวัสดิ์   นอนบนรถไฟห้องละ 4 ท่าน มี 4 เตียง)

 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง               ซิตตี้ทัวร์ฮานอย – กรุงเทพฯ

06.00 น.       ถึงเมืองฮานอย (ทำภาระกิจส่วนตัวบนรถไฟ) หลังจากนั้นนำท่านเข้าโรงแรมทำภารกิจส่วนตัวที่โรงแรม 3 ดาว

07.00 น.       รับประทานอาหาร ของโรงแรม “เฝอ”  (8)

08.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ เป็นสถานที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสระภาพ ของเวียดนามให้พ้นจากฝรั่งเศสในปี 1945
ชมสุสานโฮจิมินห์   ( ด้านในของสุสานจะปิดทุกวันจันทร์และศุกร์และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้)
ซึ่งสร้างด้วยหินที่มีค่ามากมายหลากหลายชนิดในประเทศเวียดนาม บ้านเลขที่ 48 ถนนฮ่างงาน ซึ่งเป็นบ้านพักของ “อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์” 
ผู้กอบกู้เอกราชคืนจากพวกฝรั่งเศส ”ชมวัดเจดีย์เสาเดียว (One Pillar Pagoda)) ที่มีอายุกว่า 900 ปี 
อันสวยงามโดดเด่นแปลกตา ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ญวนแท้ๆ ตั้งอยู่กลางสระบัว มีขนาดเล็กประมาณ 4 ตารางกิโลเมตรสามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ
สักการะเจ้าแม่กวนอิมได้   นำท่านชม  วิหารวรรณกรรม หรือ “วันเหมียว” (VAN MIEU) สร้างใน พ.ศ. 1613 สมัยพระเจ้าหลีไทโตง อุทิศให้แด่ขงจื้อ
วิหารนี้อยู่ติดกับกว็อกตื่อยาม เป็นโรงเรียนของพวกขุนนางและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งแรกของเวียดนาม
อดีตเคยเป็นสถานที่สำหรับสอบจองหงวน  ภายในจะมี สัญลักษณ์รูปปั้นเต่า หมายถึงระดับการศึกษาของจองหงวน 
ปัจจุบันปิดทำการสอนเรียบร้อย ท่านจะได้พบกับ ชุดจองหงวน สมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน ชาวเวียดนามจะค่อนข้างใฝ่ศึกษาหาความรู้  

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(9) (อาหารบุฟเฟต์นานาชาติกว่า 150 ชนิด+ อาหารสูตรต้นตำหรับของเวียดนาม)
 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน  นอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

16.20 น.        เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้าร์ เที่ยวบินที่ QR829

18.20 น.       ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ


 

ฮานอย – ซาปา  4 วัน 3 คืน (QR) 

ม.ค.-พ.ค.57

13-16 ก.พ.57
4-7 เม.ย.57
3-6/10-13 พ.ค.57

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

17,900.-

18,900.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

17,900.-

18,900.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

17,500.-

18,500.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ขวบพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)

16,000.-

17,000.-

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

2,500.-

2,500.-

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสาร สายการบิน  QR  ไป -กลับ กรุงเทพ-ฮานอย-กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีสนามบินไทย  และค่าภาษีสนามบินเวียดนาม
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)  ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถไฟไปซาปา พักห้องละ 4 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิตอัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

 

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.