update 07/02/2014
you are on page >ทัวร์ เวียดนาม ฮานอย – ฮาลอง 4  วัน 3 คืน ล่องเรือชม “อ่าวฮาลองเบย์”
 
สำรองบริการ ทัวร์ ต่างประเทศ
 

ชื่อ  ทัวร์ เวียดนาม ฮานอย – ฮาลอง 4  วัน 3 คืน ล่องเรือชม “อ่าวฮาลองเบย์”

รหัส VNHIM 01

วันที่   13-16 มี.ค.57 // 4-7 เม.ย. 57


วันแรก             กรุงเทพฯ – ฮานอย –ฮาลอง – ช็อปปิ้งไนท์บาร์ซาร์ ฮาลองเบย์ -           (–/–/D)

12.00 น.   คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ
14.30 น.   ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่ VJ8912
16.20 น.   ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองถึงเมืองฮานอย หลังจากนั้นนำท่าน เดินทางไปยังเมืองฮาลอง
ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ซึ่งจังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม
โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรม
และนาข้าวเขียวขจี หลังจากนั้น  นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่

เย็น         บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พักที่    New Star Holong ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า
หลังจากนั้น นำท่านช็อปปิ้ง ตลาดกลางคืน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการต่อรองสินค้า ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า หรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมาย

 

วันที่สอง               ฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกเซิน – ชมหุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)

เช้า          บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่าน หลังอาการ นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงดงามของ
อ่าวฮาลองเบย์ อ่าวฮาลอง หรือ ฮาลองเบย์ นั้นตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนาม ได้กล่าวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยร่อนมาลงในอ่าวนี้เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์
และชื่อของฮาลอง ก็แปลได้ว่า มังกรร่อนลง เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูน
รูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม  ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วย
เกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ นำท่านเข้าชม ถ้ำนางฟ้า
ชมหินงอกหินย้อยต่างๆ ภายในถ้ำ ที่ประดับตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนาการ
ชม กระชังปลา ของชาวประมงโดยจะสร้างแพและกะชังไว้สำหรับเลี้ยง กุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆได้จากที่นี่

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน  บนเรือ (อาหารซีฟู๊ด) ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย
โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง เมืองถึงเมืองฮานอยนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า
ในสมัยที่เวียดนามทำสงคราม.สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที
ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งคาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน
หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว
พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ
ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณและ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน

เย็น      บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร   พักที่   DELIGHT HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
หลังอาหารนำท่านชมการแสดง การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก
ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร)
นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย  

 


วันทีสาม        สุสานลุงโฮ – เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย (B/L/D)

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
หลังอาหารนำท่าน ชม สุสานลุงโฮ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์
ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่  (หมายเหตุ  สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์,วันศุกร์
และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้)
ชมบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม จากนั้นชม
วัดเจดีย์เสาเดียว One Pillar Pagoda ที่มีอายุกว่า 400 ปี เป็นเจดีย์ไม้ที่มีความงดงามมาก
ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเป็นที่เคารพสักการะของชาวเวียดนามมาแต่โบราณ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
สถานที่แสดงประวัติการเดินทางของลุงโฮ ในการศึกษาหาความรู้เพื่อกอบกู้ชาติ ภายในอาคาร มีการจัดแบ่งเป็นห้องต่าง ๆ
จัดแสดงงานศิลปะ และภาพถ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อดีตประธานาธิบดีฯเคยทำเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ พร้อมทั้งมีห้องจัดนิทรรศการ,
ห้องสมุด, ห้องวิจัย และห้องประชุม

กลางวัน                บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านชม วัดแห่งวรรณกรรม วิหารวรรณกรรม วัดโบราณ
ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและเป็นสถานที่ใช้สอบจองหงวนในสมัยโบราณ
ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็น จองหงวน และมี ศาลเทพเจ้าขงจื้อ และสานุศิษย์
ปัจจุบันเป็นวัดที่นักเรียนนักศึกษาเวียดนามมาขอพรในการสอบจากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบตะวันตก ซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ของกรุงฮานอย
  จากนั้นเชิญท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

เย็น         บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   พักที่  DELIGHT HOTEL  3 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่                    ฮานอย – กรุงเทพฯ  (B/--/--)

  เช้า                     รับประทานอาหารเช้า   ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
11.30 น.                เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์เที่ยวบินที่ VJ8911
13.35 น.                ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 


 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
 2-3
ท่าน/ห้อง

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว

13-16 มี.ค. 57
4-7 เม.ย. 57

13,900 บาท
14,900 บาท

13,900 บาท
14,900 บาท

12,900 บาท
13,900 บาท

2,500 บาท
3,500 บาท

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
-ค่าโรงแรมที่พัก  3  คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) // • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
-ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ในระหว่างการเดินทางทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน
-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
-ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
-ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์)
-ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

:: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร:     02 758 5154 -6
แฟ็กซ์: 02 758 6296
อีเมล์info@travelfortoday.com
สำรองบริการออนไลน์
เกี่ยวกับการสำรองบริการ
ชื่อ & นามสกุล :
โทรศัพท์ :
แฟ็กซ์:
อีเมล์:
โทรศัพท์ มือถือ:
ที่อยู่:
รายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองบริการ
สำรองบริการ:
ผู้เดินทาง:
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
อาหารพิเศษ:
มังสวิรัติ ท่าน
มุสลิม    ท่าน
อาหารพิเศษ อื่นๆ
ความต้องการอื่นๆ:
รายละเอียดหลังการสำรองบริการ
วิธีที่ท่านสะดวกให้เราติดต่อ :
โทรศัพท์ มือถือ แฟ็กซ์ อีเมล์ จดหมาย msn
ท่านประสงค์จะชำระเงินโดย
เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต

ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูล ที่ท่านกรอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน

หากครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กรุณากดปุ่ม Submit เพื่อสำรองบริการ

 

 

OnliNe Travel Reservation by Travelfortoday ltd.part
 
Travel For Today (t42day) Ltd., Part.  ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12 / 1068
tel. +(662) 758 5154 - 6 fax +(662) 758 6296 e-mail info@travelfortoday.com
site program by K2 inter medias Ltd., Part.