Categories
Ticket Thai

คุนหมิงตีกอล์ฟ 3 DAYS โดยสายการบินไทย ( เดินทางได้ทุกวัน )

รายละเอียด :

คุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน และยังเป็นมณฑลชายแดนภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 394,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 4.1%ของพื้นที่ทั้งประเทศ (ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศจีน) ด้านตะวันออกติดกับมณฑลกุ้ยโจวและเขตปกครองตนเองมณฑลกว่างซี ด้านเหนือมีแม่น้ำ จินซาเจียงกั้นคนละฟากกับมณฑลซื่อชวน ด้านตะวันตกเฉียงเหนือเชื่อมต่อกับเขตปกครองตนเองทิเบต ด้านตะวันตกติดกับประเทศพม่า ด้านใต้ติดกับประเทศลาวและเวียดนาม

รวมทั้งสิ้นมีพรมแดนติดต่อถึงกันเป็นระยะทางยาว 4,060 กิโลเมตร

รายละเอียด :

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – คุนหมิง – ตำหนักทอง
07.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ J สายการบินไทย 10.50 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ คุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612 14.05 น. เดินทางถึงเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ซึ่งได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งฤดูดอกไม้ผลิตลอดกาล” นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ซึ่งสร้างโดยแม่ทัพในสมัยราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย “ ขุนศึกผู้ขายชาติ ” และนางงามเฉินหยวนหยวนเป็นตำหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนัง และหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่นแลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า “ ตำหนักทอง ” จึงนับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SPRING CITY GOLF

หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง ตีกอล์ฟสนาม SPRING CITY GOLF 18 หลุม 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 09.06 น. Tee-Off สนาม “SPRING CITY GOLF”อิสระออกรอบตีกอล์ฟ 18 หลุม ตามอัธยาศัย 12.00 น. บริการอาหารกลางวันภายในสนาม 18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตาม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

GREEN LAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง ตีกอล์ฟสนาม SUNSHINE GOLF 18 หลุม เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้น Tee-Off สนาม “SUNSHINE GOLF” อิสระออกรอบตีกอล์ฟ 18 หลุม ตามอัธยาศัย 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากชนิดอาทิ ชา, หยก, ผ้าไหม, บัวหิมะ, อื่น ๆ เพื่อเป็นของฝากให้แก่คนทางบ้าน จนถึงเวลาอันควรอำลาเมืองคุนหมิง 15.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613

16.35 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ……พร้อมความประทับใจ