Categories
Ticket Thai

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นั่งสามล้อชมเมือง 5 วัน 4 คืน โชว์อลังการ กายกรรมปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ ฯ – ปักกิ่ง – นั่งสามล้อชมเมือง (- / – / D)
08.05 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน Thai Airways ทางเข้าประตู 4 เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่จากทางบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับท่าน 11.05 น. นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG614 16.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรจากนั้น นำท่านนั่งสามล้อชมเมือง เพลิดเพลินใจกับการชมทัศนียภาพเมืองปักกิ่ง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ชิมเป็ดปักกิ่งต้นตำหรับ อาหารที่มีชื่อเสียงของเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก Sariz International Hotel (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณกู้กง – พระราชวังฤดูร้อน (B/L/D) เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นศูนย์กลางของกรุงปักกิ่ง ใช้เป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่อง ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์วีรชนศาลาประชาคม หอที่ระลึกท่านประธานเหมาเจ๋อตุง แล้วนำท่านสู่พระราชวังต้องห้าม “พระราชวังกู้กง” มรดกโลก หรือ THE FORBIDDEN CITY สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1406 ในสมัยจักรพรรดิ หยงเล่อ มีตำหนักใหญ่เล็กรวม 9,999 ห้อง ซึ่งเป็นที่ประทับและว่าราชการของ จักรพรรดิ 24 พระองค์ในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการเมืองของประเทศจีน กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันสไตล์กวางตุ้ง บ่าย จากนั้นนำท่านชมพระราชวังฤดูร้อน อวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนสร้าง ขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมระเบียงกตัญญู เรือหินอ่อน แล้วนำท่านชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮา และจักรพรรดิกวางสู ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก Sariz International Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ช้อปปิ้งถนนหวังฟูจิ่ง (B/L/D) เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากกรุงปักกิ่ง 90 กม. ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปักกิ่งและสองข้างทางที่อุดมสมบูรณ์บนที่ราบสูงมองโกลและผ่านเส้นทางรถไฟ ทรานไซบีเรียที่ยาวที่สุดในโลกสัมผัสกับความมโหฬารและความยิ่งใหญ่ของกำแพงมรดกโลกที่สร้างด้วยเลือดเนื้อ และชีวิตของผู้คนนับล้านในสมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ ซึ่งยังครองความยิ่งใหญ่จวบจนปัจจุบัน จากนั้นมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง จัดสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของราชวงศ์หมิง ตั้งแต่เริ่มราชวงศ์ จนถึงการสิ้นสุด ราชวงศ์หมิง ซึ่งภายในได้จัดการแสดงเรื่องราวไว้ทั้งหมด 26 ฉาก โดยในแต่ละฉาก ซึ่งเป็นศูนย์อบรมเพื่อใช้เป็นบทเรียนของผู้นำจีนและเยาวชน หุ่นขี้ผึ้งทุกตัวที่สร้างมีขนาดเท่า ของจริง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมือง กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์การค้าหวังฟู่จิ่ง ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า ของฝากต่างๆ ได้ตามใจชอบ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก Sariz International Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง หอฟ้าเทียนถาน – ตลาดรัสเซีย – โชว์กายกายกรรมปักกิ่ง (B/L/D) เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดาฟ้าเทียนถาน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งเยื้องตะวันออกเฉียงใต้ สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1420 เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้า เพื่อขอให้ลมฝนราบรื่น ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง กำแพงด้านเหนือลักษณะกลม ด้านใต้ลักษณะสี่เหลี่ยม หมายถึง ฟ้ากลม พื้นดินสี่เหลี่ยม ตามความเข้าใจของคนโบราณ ภายในประกอบด้วย หวานชิว-แท่นประกอบพิธีบวงสรวง, หวางฉุงหยี่- สถานตั้งป้ายเทพเจ้า หิน 3 เสียง และกำแพงส่งเสียงสะท้อนเสียง (โทรศัพท์), ฉีเหนี่ยนเตี้ยน-หอประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ฟ้า สิ่งปลูกสร้างทั้ง 3 ตั้งอยู่บนเส้นแกนเดียวกัน กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น บ่าย นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ตลาดรัสเซีย ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก และเลือกซื้อสินค้าราคาขายส่ง เช่น ผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา เป็นต้น ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร และเพลิดเพลินใจกับ

การแสดงกายกรรมปักกิ่ง ที่มีชื่อเสียงของเมือง จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก Sariz International Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง วัดลามะ – ปักกิ่ง – กรุงเทพ ฯ (B/ -/ – ) เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดลามะ วัดใหญ่ที่เก่าแก่และ มีชื่อเสียงในกรุงปักกิ่ง แต่เดิมวัดนี้เคยเป็นวังที่ประทับขององค์ชายสี่ ภายในประดิษฐานพระแกะสลักจาก ไม้จันทร์ต้นเดียวองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊ค ชมพระพุทธรูปยืนซึ่งทำด้วยไม้จันทร์ต้นเดียว ซึ่งมีความสูงถึง 26 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เมตร เป็นพระยืนไม้ที่สูงที่สุดในโลก เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ปักกิ่ง 17.50 น อำลาเมืองปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS ด้วยเที่ยวบินที่ TG 615

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ