Categories
Ticket Thai

มนต์เสน่ห์เซี่ยงไฮ้ 5 วัน โดยสายการบิน China Eastern Airlines

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ – เซี่ยงไฮ้
23.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน China Eastern Airlines
เคาน์เตอร์ U มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวก วันที่สองของการเดินทาง เซี่ยงไฮ้ (รถไฟหัวแม่เหล็ก) – ร้านผีซิ่ว – วัดพระหยกขาว (B/L/D) 02.30 น. เหิรฟ้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวบิน MU 548 07.15 น. ถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟแม่เหล็ก เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของนครเซี่ยงไฮ้ ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินผู่ตงถึงตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ใช้เวลา เพียง 7 นาทีเท่านั้น รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเยี่ยมชมโรงงานผลิตหยกของเมืองเซี่ยงไอ้หยกที่สลักเป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่ง คนจีนเชื่อกันว่าเป็นลูกมังกรตัวที่ 9 หรือ ที่เรียกกันว่า ผีชิ่ว นำชมการผลิตเครื่องรางนำโชคของชาวจีน ผีชิ่ว ซึ่งถือเป็นเครื่องรางที่ผู้ที่ทำการค้าขายหรือนักธุรกิจ ความเชื่อ ถึงมากที่สุด เลยก็ว่าได้ เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่วัดพระหยกขาว นมัสการพระพุทธรูปหยกขาวที่มาจากประเทศพม่า เป็นที่เคารพนับถือของชาวนครเซี่ยงไฮ้ และยังมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ซึ่งหล่อด้วยหยกขาวทั้งองค์ และพระพุทธรูปปางสมาธิอีกองค์ สง 6 ฟุต ตกแต่งด้วยอัญมณีต่างๆหนักกว่า 1000 กิโลกรัม เพื่อเป็นศิริมงคล และบังเกิดโชคลาภ แด่ตัวท่านเอง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านสู่ที่พัก SHANGHAI SILK ROAD HOTEL

หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง ตลาดเฉินหัวเมี่ยว – สวนอวี้หยวน – หาดเจ้าว่ายทัน – อู่โมงไฮเทค – หอไข่มุก – ช้อปปิ้งหนานจิง (B/L/D) เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเฉินหัวเมี่ยว ตลาดที่มีของที่ระลึกและของพื้นเมืองหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย อาทิเช่น ขนมพื้นเมือง, เสื้อผ้าแบบพื้นเมือง ฯลฯ นำท่านขึ้นชม หอไข่มุก ชมบรรยากาศพร้อมถ่ายรูปบนหอคอย TV สูงถึงระดับที่สามของโลกกับตึกที่สูงที่สุดในเมืองจีนสูงถึง 88 ชั้น จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟ ลอดอุโมงค์ไฮเทค ชม แสง สี เสียง ชม หาดว่ายทัน สมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ซึ่งในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคมสิ่งปลูกสร้างจึง เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของเมืองจีน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านไปสู่ ถนนนานจิง ถนนแห่งนี้เปรียบเสมือน ย่านสีลมของเมืองไทย และคล้ายถนนออร์ชาดของสิงคโปร์ถนนนี้มีความยาวถึง 5 กม. มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ ย่านนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดใน เมืองเซี่ยงไฮ้ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า Brand name ทั้งสองข้างทางมีห้างสรรพสินค้าให้ท่านเลือกซื้อมากมาย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก SHANGHAI SILK ROAD HOTEL

หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง หมู่บ้านน้ำโบราณจูเจียเจี่ยว – กายกรรมเซี่ยงไฮ้ (B/L/D) เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก เซี่ยงไฮ้ริมฝั่งทะเลสาบดิ้นซาน และอยู่ระหว่างมณฑลเจ้อเจียง กับมณฑลเจียงซู เป็นตำบลน้ำแห่ง วัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตำบลน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้ และได้ชื่อว่าเป็นไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียงถึงปัจจุบันนี้ ในตำบลจูเจียเจี่ยวยังมีสิ่งก่อสร้าง ทางวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงอย่างมากมาย ถนนป่ายด้าเจียเป็นศูนย์การค้าตั้งแต่โบราณเลยมีชื่อว่าทางยาวสามลี้ ร้านขายของพันร้าย ถนนนี้กว้าง 3-4 เมตร ตั้งริมฝั่งแม่น้ำ ภายในตำบลยังมีส่วนใต้แม่น้ำแยงซีเกียงหลายแห่งที่ชื่อดัง ก็คือสวนหม่าเจียฮัวหยวน สวนนี้รวบรวมวัฒนธรรมทั้งเมืองจีน และต่างประเทศด้วย จูเจียเจียวชื่อดังด้วยการดื่มชาพร้อมดูการชงน้ำชา ตำบลน้ำที่มีความพิเศษของบรรดาตำบลน้ำในเมืองจีน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านชม

กายกรรมเซี่ยงไฮ้ ชุดพิเศษที่ตื่นเต้นเร้าใจมิรู้ลืม ที่พัก SHANGHAI SILK ROAD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง เซี่ยงไฮ้ – พิพิธภัณฑ์ – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ (B/L/D) เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เมืองเซี่ยงไฮ้ ซึ่งจะเล่าเรื่องราว ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นของเมืองเซี่ยงไฮ้ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม เที่ยง รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำพาท่านไปชมร้านบัวหิมะ สินค้าประจำชาติจีน ยาสมุนไพรอันมีชื่อเสียง ของประเทศจีน บัวหิมะ อันมีสรรพคุณมากมาย แก้สิวแก้ฝ้า แก้น้ำร้อนลวก แก้ไฟไหม้ และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนกระทั้งได้เวลาอันสมควร ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 22.05 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบิน China Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU 547

01.15 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 1 โดยสวัสดิภาพ