Categories
Ticket Thai

เซี่ยงไฮ้ – หางโจว – ซูโจว – อู๋ซี เมนูพิเศษ !!! กุ้งมังกร โดยสายการบิน China Eastern

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ – เซี่ยงไฮ้

23.30น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES
เคาน์เตอร์สายการบิน มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวก

วันที่สองของการเดินทาง หางโจว – ทะเลสาบซีหู –วัดจี้กง – หมู่บ้านใบชา – โชว์เมืองซ่ง (B/L/D) 02.30น. เหิรฟ้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวบิน MU 548 07.15น. ถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ผ่านขั้นตอน การตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหังโจวโดยรถโค้ชปรับอากาศ “หางโจว ”ได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน” เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหังโจวโดรถโค้ชปรับอากาศ “หังโจว” ได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน” เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม วัดจี้กง วัดนี้ตั้งอยู่บนภูเขาหนานผิง เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจว ได้มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่ในราชวงศ์ซ่ง เป็นวัดที่พระจี้กงจำวัดอยู่ที่นี่และสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ซึ่งวัดนี้พระจี้กงสร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของพระจี้กงเอง ภายในวัดมีบ่อน้ำ ที่มีประวัติว่าพระจี้กงเรียกท่อนซุงออกมาจากบ่อน้ำแห่งนี้เพื่อที่จะนำมาสร้างวัดจี้กงในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู อันสวยงาม วิจิตรตระการตา ชมทิวทัศน์สิบแห่งทะเลสาบซีหู ได้แก่ ต้วนฉานเสียน, ชานถามอิ้นเหยียน และหนานผิง อ่วนจง เป็นต้น จากนั้นชม หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร อันลือชื่อของ เมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (หมูพันปี/ไก่ขอทาน) จากนั้นนำท่านชมโชว์ราชวงศ์ซ่ง ที่มีความสวยงามตระการตาพร้อมชมการแสดงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชาวซ่ง

ในสมัยโบราณ แล้วนำท่านสู่ที่พัก HANG ZHOU CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง หางโจว – อู๋ซิ – พระใหญ่หลิงซาน – เมืองจำลองสามก๊ก – ซูโจว (B/L/D) เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วนำท่านเดินทางสู่เมือง อู๋ซี จากนั้นนำท่านชม พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ ชมพระพุทธรูปปรางค์ยืนองค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีความสูงถึง88เมตรอิสระให้ท่านกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้น นำท่านชมทะเลสาบไท่หูทะเลสาบกว้างใหญ่ที่มีพื้นที่ติดต่อกับหลายเมืองและเป็นทะเลสาบที่มีการเพาะเลี้ยง ไข่มุกน้ำจืดที่ขึ้นชื่อในประเทศจีนและที่นี่ท่านสามารถหาเลือกซื้อไข่มุกและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่มุกในราคาถูกแสนถูก เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม โรงถ่ายภาพยนตร์สามก๊ก ที่มีชื่อเสียงของเมืองอู๋ซี อันยิ่งใหญ่ตระการตา ชมการแสดงโชว์การสู้รบบนหลังม้า และชมซากเรือในเรื่องสามก๊ก ถ่ายทำเมื่อ 10 ปี (พร้อมนั่งรถเล็กชมทัศนียภาพภาพในโรงถ่ายทำ) แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองซูโจว ชมทัศนียภาพสองข้างทาง ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก SUZHOU JINJIANG INTERNATIONAL HOTEL

หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง ซูโจว – ประตูน้ำผานเหมิน – วัดซีหยวน (หรือสวนหลิวหยวน) – โรงงานผ้า ไหม – เซี่ยงไฮ้ (B/L/D) เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านชม ประตูน้ำผานเหมิน สร้างในสมัยราชวงศ์ชุนซิว โดยจักรพรรดิ อู๋หวัง ประตูน้ำแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นประตูเมืองแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวที่เมืองซูโจว ได้มีการอนุรักษ์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าของประตูแห่งนี้จะมีสะพานหินชื่อว่าอู่เหมินเฉียวเป็นสะพานขนาดใหญ่ที่สามารถ ให้เรือผ่านไปมาได้ ลักษณะของสะพานคล้ายนกกางปีกสะพานนี้ยังมีชื่ออีกชื่อว่าสะพานมังกร เนื่องจากผู้ที่ต้องการจะเดินทางเข้าออกเมืองไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ำจำเป้นต้องเดินทางผ่านสะพานนี้ถือว่า เป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวทั้งสิ้น 1,800 กิโลเมตร เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเที่ยวชม วัดซีหยวน (หรือสวนหลิวหยวน) ซึ่งเป็นวัดที่สร้างเมื่อ 1,000 กว่าปีที่แล้วเป็นวัดที่ไม่ถูกทำลายในสมัยปฎิวัติวัฒนธรรม มีพระอรหัน 500 รูป มีพระจี้กงพระสติเฟื่อง เป็นวัดที่คนพื้นเมืองเคารพนับถือมาก และมีเจ้าแม่กวนอิมพันมือ พันตา ที่สวยงามมากจากนั้นนำท่านชม โรงงานผ้าไหม ชมความงามในการเดินแฟชั่นโชว์เกี่ยวกับผ้าไหมโดยเฉพาะ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ สู่เมืองเซียงไฮ้ ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก SHANGHAI SILK ROAD HOTEL

หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ของการเดินทาง หอไข่มุก – หาดว่ายทัน (หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) – ช้อปปิ้งนานจิง (B/L/D) เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านขึ้นชม หอไข่มุก ชมบรรยากาศพร้อมถ่ายรูปบนหอ คอย TV สูงถึงระดับที่สามของโลกกับตึกที่สูงที่สุดในเมืองจีนสูงถึง 88 ชั้น ชม หาดว่ายทัน สมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ซึ่งในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม สิ่งปลูกสร้างจึงเป็น สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของเมืองจีน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านไปสู่ ถนนนานจิง ถนนแห่งนี้เปรียบเสมือนย่านสีลมของเมืองไทยและคล้ายถนนออร์ชาดของสิงคโปร์ถนนนี้มีความยาวถึง 5 กม. มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ ย่านนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ ให้ท่าน ได้ช้อปปิ้งสินค้า Brand name ทั้งสองข้างทางมีห้างสรรพสินค้าให้ท่านเลือกซื้อมากมาย ถึงเวลาอันควรนำท่านเดินทาง

สู่ภัตตาคาร ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก SHANGHAI SILK ROAD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง วัดพระหยกขาว – ตลาดยู่หยวน – ช้อปปิ้งตลาดเซี่ยงหยาง – กรุงเทพ (B/L/D) เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่วัดพระหยกขาว นมัสการพระพุทธรูปหยกขาวที่มาจากประเทศพม่า เป็นที่เคารพนับถือของชาวนครเซี่ยงไฮ้ และยังมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ซึ่งหล่อด้วยหยกขาวทั้งองค์ และพระพุทธรูปปางสมาธิอีกองค์ สง 6 ฟุต ตกแต่งด้วยอัญมณีต่างๆหนักกว่า 1000 กิโลกรัม เพื่อเป็นศิริมงคล และบังเกิดโชคลาภแด่ตัวท่านเอง จากนั้นผ่านเที่ยวชมตลาดหยู่หยวน เพื่อชมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวชนบท เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านไปสู่ ตลาดเซี่ยงหยาง หรือ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง สินค้าราคาถูกกันอย่างจุใจ ถึงเวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 22.00 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 547

01.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 1 โดยสวัสดิภาพ