Categories
Ticket Thai

แพคเกจทัวร์ สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน

อัตราค่าบริการท่านละ

8,900   บาท  (สำหรับผู้เดินทางชาวไทย 8 ท่านขึ้นไป)

อัตรานี้รวม                         

-ค่าที่พักระดับ 3 ดาว -ค่าอาหารตามรายการ -ค่ารถปรับอากาศ ลาว-จีน -ไกด์ท้องถิ่น ลาว-จีน -ค่าเข้าชมวัดหลวงเมืองลื้อ -ค่ารถป่าดงดิบ หมู่บ้านกาหลั่นป้า -ค่าบัตรเข้าชมการแสดงโชว์พาราณสี -ค่าธรรมเนียมเข้าชม -ค่าแสตมป์ วี ไอ พี ไทย ลาว -ค่าเรือข้ามฟาก -ค่ารถขนกระเป๋า -ค่าประกันการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม                   

-ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ

เอกสารในการยื่นวีซ่า   

-หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน -รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 2 รูป(สี) รูปโพลารอยด์ ไม่สามารถใช้ได้             ** หากท่านต้องการรถ รับ –  ส่ง   เชียงราย – เชียงของ  รถบัส เที่ยวละ 8,000 บาท / รถตู้ เที่ยวละ 2,500 บาท