Categories
Ticket Thai

โมรอคโค 9 วัน โดยสายการบินระดับห้าดาว Qatar Airways (QR)

อัตราค่าบริการ :  สำหรับกรุ๊ป 20 ท่านขึ้นไป

วันเดินทาง

ค่าทัวร์ต่อท่าน

25 มี.ค. – 2 เม.ย. 54

65,900

8-16 เม.ย. 54*

69,900

29 เม.ย. – 7 พ.ค. 54*

69,900

อัตรานี้รวม

-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน QR (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) -ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท -ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่) -ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ -ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่าโมรอคโค -หัวหน้าทัวร์ไทย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง -ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม

อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าแฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ เป็นต้น -ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% -ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ